Gå direkt till sidans innehåll

Följa försiktighetsprincipen och utbytesprincipen

Åtgärd A21.9.7.1
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för skador och olägenhet medför en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas.
Utbytesprincipen innebär att sämre teknik och farliga ämnen kontinuerligt byts ut.

Resultat

I samband med tillsyn av verksamheter följer kommunen upp vilka kemiska produkter som används och att verksamhetsutövaren har kunskap om produkternas risker och hantering. Dessutom
ska lagstiftningens ”produktvalsprincip” följas, det vill säga att en produkt med minsta möjliga risk väljs.

Förskolorna har arbetat vidare enligt handlingsplanen för Giftfri förskola. Samtliga förskolor har påbörjat arbetet med alla 26 punkter i handlingsplanen. Det bästa resultatet har uppnåtts vad gäller att:

 • se över vilka kemikalier son finns och förvaras på förskola
 • byta ut av vinylhandskar
 • använda av handskar av polyeten eller nitril vid blöjbyten
 • ha tydliga rutiner för städning
 • öka kunskapen om kemikalier och miljögifter
  Läs mer i handlingsplanen för giftfria förskolor i länken till höger

Kemikalienätverket i länet har under året träffats ca 6 gånger för att vidareutveckla gemensamma dokument med målet att minska förekomsten av farliga ämnen i kommunala verksamheter. Dokumenten är tänkta att ge stöd till verksamheter som vill rensa bort varor som innehåller farliga ämnen, ställa krav vid inköp, hänvisa till lämpliga material vid ny-, om- och tillbyggnad etc. Utgångspunkt för arbetet är länsstyrelsens Strategi för giftfri miljö (Stockholms län).

Delansvarig
 • Förskolenämnden
 • Grundskolenämnden
 • Gymnasienämnden
 • Klimat- och stadsmiljönämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur och fritidsnämnden
 • Miljönämnden
 • Socialnämnden
 • Äldreomsorgsnämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09