Gå direkt till sidans innehåll

Sjöar

Projekt SJ1

Vi ska bevara de vattenmiljöer vi har, utveckla deras värden samt återskapa och nyskapa många fler vattenmiljöer. Våra sjöar, vattendrag och våtmarker ska ha naturliga ekosystem med goda livsmiljöer för växter och djur. Vårt grundvatten ska ha god kvalitet.

Huddinge kommun är en sjö- och vattenrik kommun. Vi har 22 sjöar och många vattendrag och våtmarker. I södra delen av kommunen har vi höglänta sjöar som hör till de äldsta i Stockholms län. Våra vattenområden hör till fem olika huvudavrinningsområden eller sjösystem: Mälarens, Tyresåns, Kagghamraåns, Vitsåns och Husbyåns. Större delen av Huddinge kommun och därmed de flesta av våra vattenområden ligger inom Tyresåns sjösystem. Allt vårt vatten rinner så småningom ut i Östersjön.

Samverkan kring vattenvårdsfrågor med våra grannkommuner och andra aktörer sker bland annat inom Tyresåns respektive Mälarens vattenvårdsförbund.

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Sjöar i Huddinge kommun

Kagghamraåns avrinningsområde

Hur mår Huddinges sjöar?

Det finns mycket vi kan göra tillsammans för att hålla våra sjöar friska och rena. Se en film om arbetet för bättre vatten.

Flera av våra sjöar har tidigare varit större, men vattennivåerna har sänkts för att vinna jordbruksmark. Många våtmarker har också dränerats och torrlagts genom åren för att vinna jordbruksmark, skogsbruksmark och mark att bygga på. Våtmarker har en förmåga att bland annat fördröja och rena vatten. De är också hem och matförråd för många växter och djur. De kvarvarande våtmarkerna är viktiga att bevara och därför är det enligt lag inte längre tillåtet att avvattna eller fylla ut våtmarker.

Relativt många av våra sjöar har fått ta emot alltför mycket näring och är övergödda (t ex Långsjön i Segeltorp, Trehörningen i Sjödalen, Orlången, Magelungen, Drevviken). De mår bättre än vad de gjorde på 1970-talet, men det behövs fortsatta åtgärder för att de ska kunna bli friska. Vi har också många sjöar, vanligen skogssjöar, som är näringsfattiga och vid god hälsa (t ex Gömmaren, Ådran, Öran).

EU ställer krav på sina medlemsländer att alla vattenområden ska ha så kallad god vattenstatus. När det inte är så, ska berörda vatten åtgärdas. Vattenstatusen får inte heller försämras. Begreppet vattenstatus är en sammanvägning av olika faktorer, såsom vattenområdenas näringstillstånd, dess biologiska liv, innehåll av miljögifter, påverkan på dess naturgivna former med mera. Sverige använder miljökvalitetsnormer för att styra detta arbete i rätt riktning.

Vattenmyndigheten ställer krav på Huddinge kommun att förebygga försämring eller för att genomföra åtgärder, så att det går att nå god vattenstatus senast år 2027. De större sjöar och vattendrag som är i behov av åtgärder är Orlången, Magelungen och Drevviken med tillhörande vattendrag. Genom att prioritera åtgärder för Trehörningen och Orlången gagnar vi även vattnen nedströms, till exempel Magelungen och Drevviken.

Huddinge kommun avråder från att äta fisk fångad i Magelungen, Drevviken och Trehörningen. Var även försiktig med att äta fisk från Långsjön och Orlången. Rekommendationen gäller tills vidare.

Uppdaterad datum: 2024-02-16