Gå direkt till sidans innehåll

Klimat och luft

Huvudområde A21. 1

Vi ska minska klimatpåverkan och vara energieffektiva. Det gör vi genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i transportsystemet samt bygga energisnålt och med förnyelsebar energi.

Målområdet Klimat och luft bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, God bebyggd miljö. Även nationella folkhälsomål och transportpolitiska mål berörs.

Uppdaterad datum: 2023-01-12