Gå direkt till sidans innehåll

Skog

Huvudområde A21. 6

Vi ska bruka skogen så att växter och djur ges förutsättningar att leva under naturliga betingelser och med livskraftiga bestånd
Vi ska bevara och då så är möjligt utveckla skogsmarkens värden avseende biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv

Målområdet Skog bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Bara naturlig försurning, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv

Uppdaterad datum: 2022-02-21