Gå direkt till sidans innehåll

Skog

Huvudområde A21. 6

Vi ska bruka skogen så att växter och djur ges förutsättningar att leva under naturliga betingelser och med livskraftiga bestånd
Vi ska bevara och då så är möjligt utveckla skogsmarkens värden avseende biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv

Målområdet Skog bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Bara naturlig försurning, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv

Skogen i Huddinge

Huddinge har en variationsrik skog. Det finns orörda hällmarksskogar, djupa bäckraviner, urskogsartade granskogar, blandskogar, sumpskogar, ek- och hasselskogar samt gamla och nya brandpåverkade skogar.
I Huddinge finns cirka 6900 hektar skog varav cirka 5300 ha är produktiv skogsmark. De största skogsägarna är Huddinge kommun och Stockholm stad. Därtill tillkommer några privata markägare. Av de 5300 hektaren produktiv skogsmark är 36 procent undantagen från skogsbruk.

Mångbruksplanen är kommunens skogsbruksplan. Den utgör grunden för skötseln av de kommunala skogarna. Planen visar hur varje område ska skötas, det vill säga vilka områden som ska gallras, röjas, lämnas helt orörda och så vidare.

Försurning av skog är inget stort problem i Huddinge men kommunen följer utvecklingen genom att varje år ta del av resultatet av den skogsskadeinventering som Länsstyrelsen genomför på olika provytor i hela länet.

 

Uppdaterad datum: 2022-02-21