Gå direkt till sidans innehåll

Odlingslandskap

Huvudområde A21. 5

Vi bör bevara, utveckla och bruka jordbruksmarken på ett hållbart sätt
Vi bör bevara och där så är möjligt utveckla odlingslandskapets värden avseende biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv

Målområdet Odlingslandskap bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv

Uppdaterad datum: 2023-05-23