Gå direkt till sidans innehåll

Hälsa och friluftsliv

Huvudområde A21. 3

Vi ska skapa förutsättningar för god folkhälsa för alla invånare

Målområdet Hälsa och friluftsliv bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Säker strålmiljö, God bebyggd miljö samt de nationella folkhälsomålen: Miljöer och produkter, Fysisk aktivitet, Matvanor och livsmedel
Kommunens folkhälsoplan 2006-2010, har som övergripande mål att minska de ohälsoklyftor som skär rätt igenom Huddinge. Planen har sin utgångspunkt i de nationella folkhälsomålen.
Mål, åtgärder och indikatorer som tas upp i agenda 21-dokumentet kompletterar målområdena 2, 5, 9 och 10 i folkhälsoplanen. Folkhälsoplanen följs upp årligen i ett lokalt välfärdsbokslut.

Hälsa och friluftsliv i Huddinge

Folkhälsosituationen i Huddinge är mer eller mindre likvärdig den i övriga länet. Det finns stora skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor mellan olika bostadsområden, kvinnor och män, åldersgrupper och mellan personer som är utrikes födda eller födda i Sverige. För att komma till rätta med de skillnader i hälsa som finns är det angeläget att folkhälsoarbetet tar fasta på människors skilda livsvillkor och förutsättningar.

En bullerkartläggning har tagits fram och nu arbete med att ta fram en åtgärdsplan.

Alla skolor och förskolor är mätta för radon och åtgärder utförda, så att det ingenstans överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3.
Privata fastighetsägare (till exempel villaägare) väljer själva om de vill eller inte vill mäta och göra åtgärder för att minska radonhalten i sin fastighet. Kommunen kan förelägga flerbostadshusägare att åtgärda de hus som har för höga värden.

Gång- och cykelmätningar började göras 2007 för att få en bild av flödena av dessa trafikanter. Kommunen har också tagit fram en cykelkarta och ett utflyktsnät för att främja cykling. Ut och gå-kartor och Hälsans stig är några åtgärder som gjorts för att främja gåendet. Verksamheten Säker skolväg arbetar med att öka gåendet och cyklandet till och från skolorna för att främja barnens hälsa men även för att biltrafiken ska minska runt skolorna. Då minskar koldioxid- och andra luftutsläpp och trafiksäkerheten ökar.

Vår natur erbjuder mycket som främjar folkhälsan - bad, klättra i berg, vandring, svampplockning, fågelskådning, löpning, frisk luft och mycket mera. På naturhemsidan, www.natur.huddinge.se, hittar man mycket information och kartor för olika slags upplevelser. Kommunen har också en naturguide som kostnadsfritt kan ta med grupper ut på olika naturupplevelser.

Uppdaterad datum: 2023-03-25