Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder i gatumiljöer

Dagvattenåtgärd vid Sågbäcksgymansiet
Infarten vid Sågbäcksgymnasiet
Fysisk åtgärd SJ1. 23. 20
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2018

I rapporten Utredning av Solfagradikets avrinningsområde från 2016 lyfts ett par parkeringsplatser fram där förbättringar gällande dagvattenhanteringen bör göras. Tre parkeringar har valts ut för att undersöka möjliga åtgärder: parkeringen vid Snättringeskolan, parkeringen vid Sågbäcksgymnasiet samt parkeringen för fastigheten Kansliet 1 vid Kvarnbergsplan. I fördjupad utredning av dessa platser visade det sig att åtgärder var genomförbara vid Snättringeskolan och Sågbäcksgymnasiet. På parkeringen vid fastigheten Kansliet 1 låg fjärrvärmeledningar i vägen för åtgärd.

Snättringeskolans parkering
På Snättringeskolans parkering har ett krossdike anlagts dit dagvattnet leds istället för till dagvattenledning, som innan. Krossdiket kombineras med befintlig häckrabatt. Dagvatten från både parkeringsytan och gångbanan leds dit.
Dagvattenåtgärd på Snättringeskolans parkering

Sågbäcksgymnasiets parkering
På infarten till Sågbäcksgymnasiets parkering (dit vattnet rinner), har en tvärgående ränna som leder dagvattnet ut i vegetationen gjorts intill parkeringen istället för att vattnet leds till dagvattenledningen.
Foto på åtgärder, se ovan.

Kupolbrunnar på Snättringeleden
Två stycken kupolbrunnar har höjts 1-1,5 dm på Snättringeleden. Detta för att vattnet ska hinna fördröjas innan det rinner ned i brunnen.

Regnplantering
På infartsparkeringen vid gamla Tingshuset i centrala Huddinge har en regnplantering gjorts. Regnplanteringen är en växtbädd som tar emot dagvatten vid regn. Vattnet renas i bädden istället för att det som innan skulle ha runnit rakt ned i dagvattenledningen och ut i Trehörningen.
Film från regnplanteringen, se nedan.

Ytterligare åtgärder
Ytterligare platser utreds och planeras för tillfället för att göra åtgärder på. Dessa planeras att genomföras under våren och sommaren 2019.

Åtgärderna minskar fosforbelastningen på plats i begränsad utsträckning, medan den större poängen med åtgärderna är att det minskar dagvattenflödena i ledningsnätet som behöver renas nedströms. Denna effekt är svår att beräkna, men anses av experter vara betydande.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-05-30