Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning och samhällsbyggande

Huvudområde A21. 2

Vi ska planera och bygga samhället långsiktigt hållbart med effektiv hushållning av naturresurser

Beroende på vad som görs inom målområdet Markanvändning och samhällsbyggande så kan samtliga nationella miljömål i större eller mindre grad omfattas. Ett exempel på mål är God bebyggd miljö. Även nationella folkhälsomål och transportpolitiska mål berörs

Mark och samhällsbyggande i Huddinge

Kommunen har en viktig roll i samhällsplaneringsprocessen bland annat för att den enligt plan- och bygglagen har planmonopol. Det betyder att kommunen själv väljer vilka områden som ska planläggas och när. Länsstyrelsen har ansvar för att det regionala perspektivet kommer med i kommunernas planering. Boverket har det övergripande nationella ansvaret för samhällsplaneringen.

Huddinge är en del av en växande storstadsregion. Behovet av boende, resande, service, arbetsplatser, förskolor, skolor, kultur och natur måste samordnas så att ett hållbart samhälle kan skapas. Översiktsplanen (ÖP) visar vägen för kommunens långsiktiga planering. Kommunfullmäktige antog 2001 "Översiktsplan 2000". 2006 aktualitetsförklarades den och 2010 påbörjades arbetet med en ny ÖP. Inriktninsbeslutet för ÖP 2030 säger lyfts fyra övergripande mål:

- Fler arbetsplatser inom tillväxtbranscher samt levande stadsmiljöer
- Ett grönt och hållbart Huddinge med en ansvarsfull samhällsutveckling
- Huddinge växer och sammanhållningen ökar genom att kommunens olika delar binds samman och levandegörs
- De regionala infrastrukturprojekten genomförs och inom kommunen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik

Ibland finns det behov av fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) vilket innebär att ett specifikt område utreds djupare. För tillfället pågår tre FÖPar: Kungens Kurva/Skärholmen och Flemingsberg/Tullinge.

Kommunen upprättar varje år en projektplan för prioritering av samhällsbyggnadsprojekt under de närmaste tre åren. Projektplanen är ett genomförandedokument för utvecklingen på kort sikt.

Kommunen kan där man själv äger marken ställa krav på exploatören i markanvisningsavtalen. Där kommunen inte äger marken är möjligheterna att ställa krav mer begränsade.

Målkonflikter uppkommer ofta inom samhällsplaneringen då olika värden ska vägas emot varandra. Ett exempel är att förtäta och samtidigt bevara tätortsnära natur. Ett annat exempel är att exploatera i kollektivtrafiknära lägen och samtidigt inte bygga i bullerstörda lägen. Målkonflikter är svåra att hantera och ingen enhetlig lösning finns. Målkonflikterna behöver belysas och diskuteras.

Uppdaterad datum: 2023-01-12