Gå direkt till sidans innehåll

pH

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 12

Vattnets surhet anges med ett pH-värde, där 7 är neutralt. Värden mellan 0 och 7 är sura medan värden mellan 8 och 14 är basiska.

Det är vätejonkoncentrationen som bestämmer om något är basiskt eller surt. Hög koncentration av vätejoner med överskott av protoner (H+) betyder en sur miljö. Låg koncentration av vätejoner (H-) betyder en basisk miljö.

Vattnets surhet är av betydelse för vattenlevande organismer. Surheten reglerar också i vilken form metaller uppträder. Särskilt viktig är förekomsten av löst aluminium, som under sura förhållanden förekommer i giftig form. Höga aluminiumhalter kan göra att fiskens syreupptagning försvåras.

Mört är en av våra känsligaste fiskarter. Karpfiskar såsom mört och sarv är känsligare än abborre, gädda och öring. Reproduktionen hos mört och sarv blir störd redan då pH understiger 6. Även kräftor får problem då. Medan abborren, gäddan och öringen påverkas runt pH 5,5.

Många näringsfattiga sjöar med höga humushalter är naturligt sura. Näringsfattiga sjöar kan försuras av surt nedfall på mark och vatten. Det sura nedfallet orsakas av våra utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak.

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet Datum

0

Drevviken

 8,4

2021

1

Albysjön

 8,2

2021

2

Drevviken - södra delen

 8,0

2021

3

Magelungen

 8,0

2021

4

Orlången - Vidja

 7,8

2023

5

Trehörningen i Sjödalen

 7,8

2023

6

Orlången - Sundby

 7,7

2023

7

Kvarnsjön i Gladö

 7,3

2023

8

Mörtsjön

 7,3

2023

9

Öran

 7,2

2011

10

Holmträsket

 7,2

2023

11

Gömmaren

 7,2

2023

12

Orlången - Flemingsbergsviken

 7,2

2023

13

Ådran

 7,1

2023

14

Ågestasjön

 7,1

2023

15

Lissmasjön

 7,0

2023

16

Kärrsjön

 6,9

2023

17

Kvarnsjön i Lissma

 6,6

2023

18

Långsjön i Hanveden

 6,3

2010

19

Trehörningen i Hanveden

 6,1

2023

20

Trylen

 5,9

2022

21

Rudträsket

 5,9

2023

Uppdaterad datum: 2024-02-13