Gå direkt till sidans innehåll

Nickel i ytvatten - biotillgänglig halt

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 26

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Nickel är ett förorenande ämne som ingår i bedömning av kemisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v5.1.

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <4 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Ytvattnets biotillgängliga halt av nickel i augusti

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god status

>4,000 µg/l

1

 God status

<4,000 µg/l

Uppdaterad datum: 2024-02-16