Gå direkt till sidans innehåll

Arsenik i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 21

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25.

Ytvattnets innehåll av arsenik - filtrerad halt i augusti

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högst tillåten halt

>7,90 µg/l

1

 Måttligt eller sämre

0,50–7,90 µg/l

2

 God eller bättre

<0,50 µg/l

Uppdaterad datum: 2024-02-16