Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Blåklintsvägen

Karta över åtgärdsförslagen i Drevvikens avrinningsområde
Fysisk åtgärd SJ1. 3. 5
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2027

En dagvattendamm (åtgärd 5) föreslås i grönområdet vid Blåklintsvägen i Huddinge för att rena dagvatten från Trångsund. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Stora delar av området Trångsund avvattnas via en ledning som mynnar i Drevviken vid Stortorpsbadet. Ledningen mynnar i en trång ravin som övergår till en bäck som slutligen mynnar vid badet. Förutsättningar för dagvattenbehandling vid ledningens mynning bedöms vara dåliga. Som alternativ yta för behandling föreslås ett område längre upp längs ledningen. Området avgränsas av Norra Mörtviksvägen, Blåklintsvägen, Prästkragsvägen och Vallmovägen och består till stora delar av snårskog. Den berörda dagvattenledningen ligger nära markytan och förutsättningar för en eller flera dagvattendammar i området bedöms vara goda. Efter behandlingen behöver vattnet ledas tillbaka till ledningen för vidare avrinning mot Sjötorpsbadet.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Drevviken med 15 - 25 kg fosfor per år.

En översiktlig utredning har gjorts och en förstudie startar hösten 2023. Anläggningen beräknas vara på plats 2026/2027.

Mer information

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-06