Gå direkt till sidans innehåll

Ådran

Huvudområde SJ1. 25

Ådran är ursprungligen en näringsfattig skogssjö med måttligt brunfärgat vatten, omgiven av magra tallhällmarker och myrmarker. Sjön omges av ett äldre fritidshusområde och sjön har trots det hittills behållit sitt näringsfattiga tillstånd. Eftersom allt fler väljer att bo i området under längre tider av året med moderna bekvämligheter, är det viktigt att de enskilda avloppen klarar miljökraven, för att behålla Ådrans fina vattenkvalitet. Ådran är en av Huddinges klarare sjöar med ett siktdjup på drygt två meter.

Sjön har ett pH nära neutralt och en god eller mycket god buffertkapacitet. Detta innebär att sjön inte är känslig för försurning. Tungmetallhalterna i vattnet är låga. Kvicksilverhalten är däremot mycket hög i den fisk som är uppvuxen i sjön. Det är därför inte lämpligt att äta till exempel gädda från Ådran. Det är en anledning till att Ådran används som "put-and-take"-sjö, där det sker regelbunden utsättning av bland annat amerikansk regnbåge, för fiskets skull. Särskilt fiskekort krävs för fiske.

Ådran har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter. Det innebär att sjön har de vattenväxter den borde ha. Vattenväxterna bekräftar också sjöns näringsfattiga tillstånd. Även de bottenlevande djur som finns i sjön visar på de goda förhållandena i sjön. Både Ådran och Ådranbäcken har höga naturvärden vad gäller djurlivet. Ådran är dessutom, tillsammans med Rudträsket, ett viktigt studieobjekt för kvartärgeologisk forskning av landhöjningen.

Sjön är värdefull för de boende vid Ådran samt för det rörliga friluftslivet i området. Sjön nyttjas för till exempel bad, fiske, roddturer, skridskoåkning och skidfärder. På sommaren erbjuder sjön många fina badplatser. I sjön är det förbjudet att framföra motordrivet fartyg.

Ådran ingår i Tyresåns sjösystem. Ådran tillförs vatten från de uppströms liggande sjöarna Rudträsket och Trehörningen i Paradiset/Hanveden. Ådrans utlopp ligger i sjöns norra spets, där sjön avrinner via Ådranbäcken till Lissmasjön och därifrån vidare till Drevviken.

Växter & djur

Vattenväxter

Dessa har inventerats 1998 och 2009. Ådran har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter (2009). Det innebär att sjön har de vattenväxter den borde ha. Utmärkande för Ådran är att den har en rik förekomst av kortskottsväxter, det vill säga kortvuxna arter som växer på sjöns botten och som behöver ett näringsfattigt och relativt klart vatten, för att ljuset ska kunna nå dem. Nålsäv, vekt braxengräs, styvt braxengräs, notblomster och strandranunkel hör till dessa. Vegetationen är generellt sparsam och de vanligaste vattenarterna är gul näckros, hårslinga och stor näckmossa. Djupast förekommande undervattensart är stor näckmossa som påträffades på 3,0 meters djup. Röd näckros hittades som utplanterad främmande art i sjöns sydvästra del.

Följande växtarter finns i sjön: Vass, säv, sjöfräken, bredkaveldun, blomvass, stor igelknopp, notblomster, kråkklöver, strandranunkel, hästsvans, styvt braxengräs, vekt braxengräs, sydlig knappsäv, nålsäv, löktåg, gul näckros, vit näckros, nordnäckros, röd näckros, gäddnate, ålnate, rostnate, grovnate, hårslinga, klolånke, sjöplommon, stor näckmossa.

Strandvegetationen består av bland annat klibbal, jolster, asp, gran, tall, ek, pors, topplösa, trådstarr, flaskstarr.

Snäckor

Ribbskivsnäcka (Gyraulus cristata) och sjötusensnäcka (Marstoniopsis scholtzi). Båda snäckarterna är ovanliga.

Musslor

Allmän dammussla.

Trollsländor

Förekomsten av trollsländor i Södertörns sjöar och vattendrag inventerades 2000-2001. I Ådran fann man under inventeringen arterna: spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, sjöflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, metalltrollslända, fyrfläckad trollslända, större ängstrollslända, blodröd ängstrollslända. 2005 hittades även större rödögonflickslända.

Fiskar

I sjön förekommer naturligt fiskarter som gädda, abborre, mört, sutare, benlöja, lake, gärs. Öring och gös samt de amerikanska arterna regnbåge och bäckröding har satts ut i sjön. Bäcknejonöga leker i sjöns utloppsbäck, Ådranbäcken.

Kräftor

Kräftpest konstateras på flodkräftbeståndet i Ådranbäcken 1983 och visar sig senare vara spridd även till flodkräftorna i Ådran. Sjön förklaras kräftpestsmittad 1984. Sedan 1985 har den amerikanska signalkräftan satts ut i sjön.

Fåglar

Vanligt förekommande fåglar i sjön är gräsand, knipa och fiskmås.
Regelbundet födosöker storlom, häger, storskrake och fiskgjuse i sjön.

Däggdjur

Bävern är tillbaka i sjön och har sedan omkring år 2004 en egen hydda.

Bottensediment

Bottensubstrat

Omväxlande fin- och grovdetritus, sten, sand och finsediment.

Uppdaterad datum: 2024-02-16