Gå direkt till sidans innehåll

Tillsyn Storängens industriområde

Tillsyn SJ1. 23. 8
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Källorna till fosfor i industriområdet kommer främst från dag- och spillvatten. Dagvatten från området leds via Stockholm Vattens dagvattenledningar och vattendrag ut i Trehörningen. Spillvattnet går via ledningar till Henriksdals reningsverk. Ingen fördröjning eller lokalt omhändertagande av dagvatten finns i området. Detta är inget som miljötillsynsavdelningen ställer krav på, varför tillsynens inverkan på minskade dagvattenflöden (och fosforreduktion) är begränsad. Miljötillsynsavdelningen och Stockholm Vatten ställer krav på oljeavskiljare för vissa verksamheter, t ex de som har golvbrunn i garage, att golvskurvatten från verkstäder och liknande tas hand om separat och andra liknande åtgärder, men dessa berör framförallt utsläpp till spillvattennätet.

Fosforreduktion
Positiv inverkan

Ansvarig organisation
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30