Gå direkt till sidans innehåll

Fördröjningsmagasin i dagvattenledningen under Snättringe IP

Fysisk åtgärd SJ1. 23. 28
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2022

Fosforreduktion
Åtgärden är främst en stödåtgärd för ledningssystemet i övrigt men förväntas ge en effekt gällande fosforreduktion ca 5 kg/år.

Övriga effekter
Fördröjningsmagasinet motverkar marköversvämningar i området. Åtgärden förväntas även minska läckage till spillvattensystemet och därmed minska bräddningar som idag sker nedströms. Tack vare åtgärden kommer inte spillvatten (avloppsvatten) att brädda ut till dagvattnet, som rinner vidare till sjön.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-05