Gå direkt till sidans innehåll

Levande vatten i Lidavägsdiket

Fysisk åtgärd SJ1. 15. 20
Åtgärdsstatus:
Inställd Inställd
Påbörjas senast:
2018
Avslutas senast:
2020

Vid Gladö kvarn planeras bebyggelse i form av både fritidshus och permanenta bostäder. I det aktuella området går idag ett kraftigt påverkat dike som saknar de strukturer och processer som naturligt ska finnas i ett vattendrag. I och med den planerade bebyggelsen är ambitionen att återskapa ett naturligt fungerande vattendrag med de processer och strukturer som normalt ska finnas i ett vattendrag samt tillhörande svämplan. För att ytterligare höja naturvärden och förbättra hydrologin i området planeras även mindre våtmarker intill den nya vattendragsfåran. Ett meandrande vattendrag med svämplan och våtmarksytor kommer, förutom att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald, även skapa en vacker landskapsbild och således öka rekreationsvärdet i området samt att bidra till att minska näringshalter i vattnet nedströms.

Åtgärden är inte utförd på grund av att utbyggnaden av väg förhindrat projektets huvuddel. Kommunen planerar att istället ta med en större våtmark/damm i ett annat projekt.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-12-05