Gå direkt till sidans innehåll

Dagvatten i samhällsplaneringen

Övrig åtgärd SJ1. 15. 20
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Dagvattenhanteringen ska ingå i planarbetet från start. Då ges möjlighet att samordna bebyggelseplaneringen med lämpliga dagvattenlösningar.
Under detaljplanearbetet tas oftast en dagvattenutredning fram för att kunna avgöra vilken dagvattenhantering som är lämplig för området. Detta för att de nya områdena inte ska innebära en ökad belastning på omgivande recipienter eller innebära problem för byggnader och anläggningar.
Kommunen kan styra dagvattenhanteringen med hjälp av avtal. Exempel på avtal är arrendeavtal, exploateringsavtal och köpeavtal.

Fosforreduktion
Positiv inverkan, men är beroende på vilket område som exploateras. Redan stora hårdgjorda ytor kan vid exploatering bli bättre ur dagvattensynpunkt. Exploateras dock en grönyta, blir inverkan negativ.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-05-30