Gå direkt till sidans innehåll

Mörtsjön

Ko vid en sjö
Foto: Richard Vestin
Huvudområde SJ1. 14

Mörtsjön är en grund och näringsrik sjö omgiven av naturmark. Den är belägen norr om Balingsta i Orlångens naturreservat. Mörtsjön har ett litet tillrinningsområde utan uppströms liggande sjöar. Sjön rinner ut i sin södra spets via ett mindre vattendrag till Orlången. Mörtsjön är en del av Tyresåns sjösystem.

Om Mörtsjön

Sjöns näringsrika tillstånd beror på de kalavverkningar som gjordes på 1970- och 80-talen intill sjön. I kombination med att sjön är grund och har liten vattenomsättning har dessa avverkningar haft stor påverkan på sjön. Fiskdöd har ägt rum vid ett par tillfällen i slutet av sommarperioderna.
Om Mörtsjön

Mörtsjön har haft en tydlig förbättringstrend under 2000-talet. Klorofyllhalterna är nu på naturliga nivåer, siktdjupet har ökat till drygt 2 meter och sammansättningen av vattenväxter visar på god ekologisk status. Halterna av fosfor och kväve är ännu förhöjda, men med ytterligare tid kommer dessa antagligen att minska ytterligare och sjön kunna "friskförklaras".

Vid sjöns nordöstra ände ligger torpet Charlottendal. Charlottendal hörde till de många torp i Huddinge som tvättade tvätt åt stockholmarna i början av 1900-talet. Runt torpet finns fortfarande rester av äldre slåtterängar med idag ovanliga ängsväxter, såsom solvända, darrgräs och scharlakansröd vaxskivling. Det var vid Mörtsjön som prins Eugen målade den välkända tavlan "Våren" år 1891 med vy norrut mot torpet Charlottendal. Tavlan finns vanligen att se på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm.

Mörtsjön är en del av Hanvedenkilen i den regionala grönstrukturen. Den är också en del av det område som är av riksintresse för friluftslivet. Mörtsjöns friluftsliv erbjuder bad, fiske och stillhet. Nordost om sjön finns grottliknande klippformationer. Fiskekort krävs för att fiska i sjön.

Växter & djur

Vattenväxter

Mörtsjön har en god ekologisk vattenstatus (2009) vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. De vanligaste av dessa arter i sjön är glans-/mattslinke och stor näckmossa, följt av gul näckros och gäddnate. Fiskekrokmossa är den vattenväxt som hittades på det största djupet - 2,4 meter.

I sjön finns vass, säv, smalkaveldun, sjöfräken, skogssäv, sjöranunkel, gul svärdslilja, sprängört, svalting, kråkklöver, vattenmåra, vattenklöver, gul näckros, nordnäckros, gäddnate, krusnate, vattenbläddra, glans-/mattslinke, späd-/nordslinke och stor näckmossa. Sjön behöver inventeras avseende späd-/nordslinke, för att klargöra vilken av arterna som finns här. Spädslinke är nämligen rödlistad.

På stränderna finns bland annat pors, brakved, olvon, gråvide, svartvide, bunkestarr, slokstarr, flaskstarr, brunskära, älggräs, strandklo, topplösa, videört, fackelblomster, kärrsilja, frossört, kärrviol, kärrbräken och majbräken.

Musslor

Allmän dammussla.

Snäckor

Örondammsnäcka, stor dammsnäcka.

Trollsländor

Trollsländelarver inventerades i Södertörns sjöar och vattendrag 2000-2001. I Mörtsjön hittades under inventeringen arterna: rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, större kustflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända och fyrfläckad trollslända.

Fiskar

I sjön förekommer naturligt gädda, abborre, mört, sarv, sutare och ruda. Spegelkarp och fjällkarp har planterats in 1993 av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt.

Kräftor

Flodkräfta fanns tills Mörtsjön drabbades av kräftpest 1979. Numera finns den amerikanska signalkräftan i sjön.

Groddjur

Vanlig groda samt padda har observerats vid sjön. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Fåglar

Vanligt förekommande fåglar i sjön är gräsand, knipa och fiskmås.
Regelbundet födosöker häger, storskrake och fiskgjuse i sjön. Ibland kommer även storlommen och fiskar i sjön.

Där stränderna har en anslutande strandskog med gråvide, sälg, asp och klibbal förekommer även stjärtmes och mindre hackspett.

Däggdjur

Nordisk fladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus och mustasch- eller brandts fladdermus har observerats vid Balingsta gård. Alla Sveriges fladdermöss är fridlysta.

Bottensediment

Bottensubstrat

Findetritus, grovdetritus, hällar och block.

Uppdaterad datum: 2024-02-16