Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnsjön i Gladö

Sjö och en brygga
Foto: Maja Brand
Huvudområde SJ1. 6

Kvarnsjön i Gladö ligger alldeles intill fritidshusområdet Gladökvarn, där många bor året runt. Sjön och dess omgivningar är en daglig rekreationsmiljö. Småhusområdet med sina tomter av skogskaraktär ligger vid den norra delen av sjön medan sjön i övrigt omges av främst skog. I väster ligger Flemingsbergsskogens naturreservat och en jaktskyttebana. Södra delen av sjön ligger i Botkyrka kommun. Större delen av sjön ligger i Gladö Kvarnsjöns naturreservat.

Om Kvarnsjön i Gladö

Kvarnsjön har sitt utlopp i nordost via Kvarnbäcken och Ebbadalsdiket till Orlången. I Kvarnbäcken står fortfarande stengrunden efter den gamla vattenkvarnen, som är anledningen till sjöns namn. Sjöns vattenstånd regleras vid utloppet. Hacksjön i Botkyrka kommun rinner till Kvarnsjön från sydväst. Nämnda vattenområden ingår i Tyresåns sjösystem.

Sjön har än så länge ett relativt näringsfattigt tillstånd med periodvis höga halter av fosfor. Vattenväxtinventeringen visar att sjön har god ekologisk status vad gäller vattenväxter. De inventerade bottenlevande djuren (musslor, trollsländor) indikerar också god ekologisk status. Kvarnsjön är inte känslig för försurning. Vattnet är måttligt färgat och siktdjupet är kring 2 meter, vilket är ett av de bättre i Huddinge.

Kvarnsjön har en anmärkningsvärt riklig förekomst av stor dammussla. Även andra musselarter finns i sjön.

Bostadsområdet har idag dricksvatten från egna brunnar (grundvatten) och torrdass eller enskilda avlopp. För att inte förorena dricksvattnet eller vattendrag och sjöar ska enskilda avloppsanläggningar godkännas av miljönämnden. Vattentoaletter ska anslutas till sluten tank och bad-, disk- och tvättvattnet ska ledas till en infiltrationsanläggning. Sommartid försörjer området sig med sjövatten för bevattning m.m.

Området ingår i en del av ett större område av riksintresse för friluftslivet (Ågesta-Lida). Det utgör också en del av Hanvedenkilen i den regionala grönstrukturen. Under sommaren är det främst bad, fiske och roddturer som lockar och på vintern skridskoåkning, skidåkning, promenader och isfiske.

Växter & Djur

Vattenväxter
Under vattenväxtinventeringen 1998 av Södertörns sjöar och vattendrag hittades följande växter i sjön: Vass, säv, sjöfräken, notblomster, smalkaveldun, igelknopp, strandranunkel, pilblad, vattenpilört, strandpryl, nålsäv, sydlig knappsäv, vit näckros, gäddnate, kransslinga, hårslinga. Notblomster, strandpryl, nålsäv, sydlig knappsäv mfl växer endast i näringsfattiga ogrumliga vattenmiljöer.

Strandvegetationen består av klibbal, björk, asp, gran, gråvide, jolster, grenrör, vasstarr, flaskstarr, topplösa, kärrsilja, frossört, vattenmåra, kråkklöver.

Kvarnbäcken vid sjöns utlopp har dessutom höga botaniska värden med bland annat stort värde för mossfloran.

Trollsländor
Vid inventering av trollsländelarver i Södertörns sjöar och vattendrag 2000-2001 hittades: rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, mörk lyrflickslända, större kustflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända, fyrfläckad trollslända, bred trollslända.

Musslor
Allmän dammussla, stor dammussla och spetsig målarmussla. Stor dammussla är tämligen sällsynt i Sverige. Partier med mycket riklig förekomst av stor dammussla, som där dominerar i antal över den allmänna dammusslan med ca 5:1.
Källa: Inventering av musselfaunan inom Södertörnsområdet, Stockholms län, 2002. (Manus)

Snäckor
Trubbig sumpsnäcka.
Källa: Inventering av musselfaunan inom Södertörnsområdet, Stockholms län, 2002. (Manus)

Kräftor
Flodkräfta fanns fram till 1992-1993, då Kvarnsjön drabbades av kräftpest. Signalkräfta planterades in 1994 och har därefter planterats ut även i slutet på 1990-talet.

Groddjur
Vanlig groda och vanlig padda hittades vid inventering av sjöns utlopp 2008. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Kräldjur
Intill Kvarnbäcken förekommer hasselsnok.

Fiskar
I sjön förekommer fiskarter som gädda, abborre, braxen, björkna, sutare, sarv, mört och gärs. Gös har inplanterats under 1980-talet.

Fåglar
Vanligt förekommande fåglar i Kvarnsjön är gräsand, knipa, gråtrut och fiskmås. Stora mängder måsfågel från Sofielunds avfallsanläggning brukar rasta på sjön. Regelbundet födosöker häger, storskrake och fiskgjuse i sjön. Ibland dyker det upp ovanligare fågelgäster i sjön som storlom. I sjöns utlopp, Kvarnbäcken, förekommer vissa vintrar strömstare, där det är öppet vatten.

Bottensediment

Bottensubstrat

Omväxlande sten, block, grus, sand, grovdetritus, lera och/eller findetritus.

Uppdaterad datum: 2024-02-16