Gå direkt till sidans innehåll

Vattenfärg

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 6

Ljusförhållandena påverkar livet i vattnet och mäts genom analys av vattenfärgen, vattnets grumlighet och siktdjupet. En omgivning med mycket kärr och mossar, ger ett avrinnande vatten med hög halt av humus. Färgtalet blir därmed högre. Humus består av nedbrutna växt- och djurdelar. Sjöar med lång uppehållstid är mindre färgade än sådana med kort. En hög halt humus är ofta positivt då den minskar giftpåverkan från metaller. Sjöar med hög humushalt får ofta brunt vatten och kallas därför för brunvattensjöar.

Vattenfärgen mäts i en färgkomparator med brungul platinaklorid som referens eller i en fotometer där absorbansen mäts på filtrerat vatten vid 420 nanometers våglängd. Det förstnämnda resultatet benämns färgtal och anges i milligram platinaklorid per liter (mgPt/l). Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet vid låg vattenfärg.

Färgtal i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mgPt/l) Datum

0

Rudträsket

 237

2006

1

Kärrsjön

 207

2001

2

Kvarnsjön i Lissma

 207

2012

3

Trylen

 127

2003

4

Lissmasjön

 109

2010

5

Holmträsket

 64

2006

6

Ådran

 56

2009

7

Mörtsjön

 53

2002

8

Kvarnsjön i Gladö

 51

2009

9

Orlången - Flemingsbergsviken

 47

2013

10

Trehörningen i Sjödalen

 41

2009

11

Ågestasjön

 39

2013

12

Orlången - Sundby

 38

2010

13

Orlången - Vidja

 35

2010

14

Gömmaren

 28

2009

15

Drevviken - södra delen

 11,7

2009

Uppdaterad datum: 2023-07-04