Gå direkt till sidans innehåll

Syre - bottenvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 11

Vattnets syretillstånd är förstås livsviktigt för levande organismer. Syretillståndet är också betydelsefullt för olika kemiska processer.

Under två perioder kan syrgaskoncentrationerna bli kritiskt låga. Det är under senvintern i islagda sjöar och under sensommaren i skiktade sjöar. Under senvintern har fisk små möjligheter att finna vatten med god syrgashalt. Under sensommaren kan däremot de flesta arter fly från syrefattigt vatten, men bottenfaunan påverkas. I grunda oskiktade sjöar kan syrehalten variera mycket under dygnet.

I näringsrika vatten kan växterna alstra höga syrgashalter under dagen, vilket inte alltid är ett tecken på en frisk miljö.

Förekomsten av syretärande ämnen från organiskt material (TOC eller COD) ger information om risken för låga syrgashalter. Låga halter av syrgas kan förekomma naturligt på grund av humusämnenas syreförbrukning i bruna vatten och sedimentens syretäring främst i grunda vatten. Om den naturliga förbrukningen av syre leder till låga syrgashalter måste den mänskliga påverkan begränsas hårdare än om den naturliga syretäringen är liten.

Den lägsta uppmätta syrgashalten under året nära bottnen

Uppdaterad datum: 2023-07-04