Gå direkt till sidans innehåll

Krom i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.19

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25.

Ytvattnets innehåll av krom - filtrerad halt i augusti

Senaste värdet:
0,87 µg/l (2005)
Utgångsvärde:
0,87 µg/l (2005)

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttligt eller sämre

>3,4 µg/l

1

 God eller bättre

<3,4 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-04-18