Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.17

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25. Värdet för god status är här värdet som gäller för sjöar med hårdhetsklass 3.

Ytvattnets innehåll av kadmium - filtrerad halt i augusti

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet:
0,002 µg/l (2022)
Utgångsvärde:
0,010 µg/l (2005)

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god status

>0,090 µg/l

1

 God status

<0,090 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-04-18