Gå direkt till sidans innehåll

Gömmaren

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Huvudområde SJ1. 4

Gömmaren är en näringsfattig och förhållandevis klar skogssjö som ligger mitt i Gömmarens naturreservat. Med ett siktdjup på 2-2,5 meter är den en av Huddinges klarare sjöar. Sjöns utlopp sker österut via Gömmarbäcken/Fullerstaån. Vattnet rinner vidare förbi Källbrinksdammen och Kyrkdammen, genom en kulvert under Huddinge centrum och vidare till sjön Trehörningen i Sjödalen. Gömmaren ligger högst upp i sin gren av Tyresåns sjösystem.

Om Gömmaren

Omgivningarna runt sjön består mestadels av tallhällmarker och myrar, vilka ger en låg näringstillförsel. På sjöns södra strand finns ett fritidshusområde/omvandlingsområde. Sjön har hittills behållit sitt näringsfattiga tillstånd. Gömmaren har ett pH nära neutralt och en god eller mycket god buffertkapacitet. Detta innebär att sjön inte är känslig för försurning. Tungmetallhalterna i vattnet är låga. Kvicksilverhalten är däremot hög i den fisk som är uppvuxen i sjön. Det är därför inte lämpligt att regelbundet äta till exempel gädda från Gömmaren.

Gömmaren används till "put-and-take"-fiske sedan 1966 och därför sker regelbunden utsättning av fiskar, främst amerikansk regnbåge, för fiskets skull. Även den amerikanska signalkräftan har satts ut i sjön. Djurlivet är därmed påverkat av främmande arter.

Gömmaren har däremot en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter. Det innebär att sjön har de vattenväxter den borde ha.

Sjön och dess omgivningar har ett mycket högt natur- och rekreationsvärde med många besökare för promenader, bad och fiske. Fiskekort krävs för att få fiska i sjön. Badvattenkvaliteten är god. På vintrarna är det många som påbörjar skridskosäsongen här, eftersom isen brukar lägga sig tidigt på Gömmaren. Gömmaren är en del av Bornsjökilen i den regionala grönstrukturen.

Växter & Djur

Gömmaren har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter. Det innebär att sjön har de vattenväxter en näringsfattig sjö på sin höjd över havet (46 m) bör ha. Fisklivet är däremot förändrat, eftersom det sker utsättning av utländska fiskarter. Även den amerikanska signalkräftan har satts ut i sjön, efter det att flodkräftan förvann. Fiskekort krävs för att få fiska i sjön.

Vattenväxter

Gömmaren har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter. Det innebär att sjön har de vattenväxter som den borde ha. Hårslinga, gul näckros, vit näckros, gäddnate, glans- eller mattslinke, löktåg och dybläddra är de som kategoriserar sjöns tillstånd. Hårslingan är den vattenväxt som hittades på det största djupet, 2 meters djup. Med det goda siktdjupet borde det dock finnas förutsättningar för att hitta vattenväxter även på djupare vatten.

Fisk

I Gömmaren förekommer naturligt gädda, abborre, mört och sarv. Eftersom sjön används till "put-and-take"-fiske sker regelbunden utsättning av fiskar för fiskets skull. Av inhemska arter har gös och öring satts ut. Utländska fiskarter som har satts ut genom åren är regnbåge, amerikansk bäckröding samt splejk (bäckröding/kanadaröding).

Kräftor

Även den amerikanska signalkräftan har satts ut i sjön, efter det att den inhemska flodkräftan försvann i samband med kräftpesten (1987).

Trollsländor

Förekomsten av trollsländor i Södertörns sjöar och vattendrag har inventerats 2000-2001. I sjön Gömmaren fann man arterna: rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, mörk lyrflickslända, större kustflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända, gulfläckad glanstrollslända och fyrfläckad trollslända.

Fåglar

Fåglar som vanligen förekommer i sjön är gräsand och fiskmås. I sjön häckar även knipa, fisktärna och sedan kring år 2000 även storlom med ett par. Regelbundet födosöker häger och fiskgjuse i sjön. Ibland dyker det upp fågelgäster som sångsvan och skäggdopping.

Där stränderna har en anslutande strandskog med gråvide, sälg, asp och klibbal förekommer även stjärtmes och ibland även mindre hackspett.

Bottensediment

Bottensubstrat

Findetritus, i mindre utsträckning av grovdetritus, häll, block och sand.

Uppdaterad datum: 2024-02-16