Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Mörtvik/Skogås

Fysisk åtgärd SJ1. 3. 8
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2023

En anläggning för dagvattenrening (åtgärd 8) föreslås norr om Mörtviksbadet för att rena dagvatten från Trångsund, Skogås och Mörtvik. Genom att bygga dammar eller andra anläggningar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Cirka 200 meter norr om Mörtviksbadet i Mörtviken mynnar ett dagvattenledningssystem som avvattnar delar av Trångsund, Skogås och Mörtvik. Sista sträckan innan vattnet når Drevviken består av en relativt djupt nedskuren/invallad bäckfåra där det kan finnas förutsättningar för partikelavskiljning genom dämning eller dammschakt. Pumpning kan också vara en möjlighet.

Stockholm Vatten och Avfall har låtit göra en mer detaljerad utredning av platsen och det har visat sig att ravinen inte kan nyttjas för dagvattenrening på grund av erosionsproblem. Inte heller bedöms grönytorna som ligger innan utloppet i ravinen kunna nyttjas. I första hand föreslås därför att parken mellan Kabarévägen och Mörtviksvägen nyttjas för dagvattenrening. I den detaljerade utredningen föreslås att åtgärden utformas som två meandrande diken som rinner samman i en djupzon för att sedan, via ett tredje dike, ledas vidare tillbaka till ledningsnätet och ravinen och slutligen ut i Drevviken. Med denna lösning renas dagvatten enbart från en del av tillrinningsområdet och fler reningslösningar behövs för att kunna minska belastningen ytterligare.

Området bedöms ha höga värden för biologisk mångfald och delar av det har kulturmiljövärden eller rekreationsvärden. Som förslag till åtgärd i utkast till rapport: ”Huddinges Natur – bebyggda miljöer” anges att berört område skulle kunna utvecklas för omhändertagande av dagvatten, vilket är förenligt med föreslagen damm.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Drevviken med 11-18 kg fosfor per år.

Mer information

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-06