Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i avloppsslam

Indikator MP. 5.2. 3

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Tungmetaller i avloppsslam: bly, kadmium, kvicksilver

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
0,7 mg/kg TS (2021)
Utgångsvärde:
1,7 mg/kg TS (1990)
Gränsvärde:
2,0 mg/kg TS

Kommentar

Kadmiumhalten i slammet ligger på lägre nivå än 2018 år och halten håller sig under gränsvärdet.

Från 1 oktober 2019 används allt slam som gödsel- och jordförbättringsmedel på åkermark.

För år 2021 syns en liten förhöjning. Under sommaren 2021 visade dessutom flera analyser av slam onormalt höga halter av kadmium. De utredningar som gjorts internt med bl a analyser på inkommande vatten har inte kunnat påvisa några verkliga förhöjningar. Snarare verkar de förhöjda halterna kunna förklaras av förändrade rutiner hos leverantören av labbtjänster.

Ansvar
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2022-02-16