Gå direkt till sidans innehåll

Byta ut produkter med farliga ämnen i kommunens verksamheter

Mål MP. 5. 11

Samtliga farliga ämnen i varor och produkter som används i kommunens verksamheter och som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter ska senast 2021 ha bytts ut. Detta ska ske främst inom områdena städning, möbler, ljuskällor textilier, redskap i tillagningskök, lekmaterial, undervisning. och engångsmaterial. Kommunen ska verka för detta i motsvarande verksamheter som drivs i privat regi.

De egenskaper som avgör om kemikalier anses farliga är huruvida de bryts ned i naturen (persistens), anrikas i människor eller djur (bioackumulation) eller är giftiga (toxicitet). Ytterligare egenskaper är cancerframkallande, mutagena, reproduktionsstörande och hormonstörande. (Länsstyrelsen).

Det finns inget mått för detta mål. Eftersom det kommer nya farliga ämnen hela tiden och utfasningsarbetet är svårt och tar tid, riskerar målet att inte nås. Kommunen har under 2018 tagit fram en handlingsplan för giftfri miljö för kommunens verksamheter. Planen redovisar olika områden och åtgärder som ska genomföras av kommunens olika förvaltningar. Syftet med handlingsplanen är att uppnå miljöprogrammets mål till 2021 inom kemikalieområdet.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-11-17