Gå direkt till sidans innehåll

Minskat avfall och cirkulära flöden

Delmål MP25. 5. 3

Kommunkoncernen arbetar med att minska mängden uppkommen avfall i kommunen som en geografisk plats genom cirkulära flöden.

Kommunens nya avfallsplan syftar till att komma högre upp i avfallstrappan och minska mängden restavfall till förmån för återanvändning och materialåtervinning. 2021 slängdes det ca 400 kg avfall/person i kommunen. För att komma högre upp i avfallstrappan behövs vidarutveckling av insamlingssystem som leder till högre sorteringsgrad samt riktade åtgärder som leder till beteendeförändringar. Indikatorer som valts till detta delmål följer upp mångden uppkommen avfall inom tre fraktioner.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

Kommunens nya avfallsplan syftar till att komma högre upp i avfallstrappan och minska mängden restavfall till förmån för återanvändning och materialåtervinning. 2021 slängdes det ca 400 kg avfall/person i kommunen. För att komma högre upp i avfallstrappan behövs vidareutveckling av insamlingssystem som leder till högre sorteringsgrad samt riktade åtgärder som leder till beteendeförändringar. Både Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB arbetar aktivt med att se till att deras hyresgäster har möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Ca 70% av Huges hyresgäster har möjligheten att sortera ut sitt matavfall. För Huddinge Samhällsfastigheters del pågår en inventering för att säkerställa att alla verksamheter kan och ska sortera ut sitt matavfall. Målet för bägge bolagen är att 100 % av deras hyresgäster ska ha möjlighet till fullskalig sortering. Från den 1 januari 2024 ska alla kommuner kunna erbjuda separat insamling av matavfall till samtliga hushåll. Genom att sortera ut matavfallet från restavfallet bidrar man till att minska mängden restavfall samtidigt som matavfallet återanvänds i form av biogas och/eller som gödsel.

Bolagen arbetar även aktivt för att öka källsorteringen av förpackningar genom informationsträffar, ombyggnation av miljörum och tydligare sorteringskyltar. Nya lagkrav på fastighetsnära sortering och insamling för hushåll kommer träda i kraft den 1 januari 2027, vilket kommer skynda på utvecklingen.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
  • SRV återvinning AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08