Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde MP25. 3

Övergripande mål: Vattenkvaliteten i Huddinges sjöar och vattendrag ska förbättras och uppnå god ekologisk och kemisk status i enlighet med Vattendirektivet. Inget vatten får försämras. Grundvattnet i kommunen ska vara av god kvalitet.

Övergödning är det största problemet i Huddinges sjöar och vattendrag som framförallt orsakas av höga fosforhalter. Hälften av sjöarna uppfyller inte miljökvalitetsnormen för god ekologisk status. De lokala åtgärdsprogrammen samt kommunens dagvattenstrategi är grundbultarna i arbetet med att nå god ekologisk och kemisk vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Måluppfyllelsen förutsätter att arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen intensifieras samt att en hållbar dagvattenhantering planeras utifrån kommunens dagvattenstrategi i alla planprocesser.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå
Uppdaterad datum: 2024-03-15