Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde MP25. 3

Övergripande mål: Vattenkvaliteten i Huddinges sjöar och vattendrag ska förbättras och uppnå god ekologisk och kemisk status i enlighet med Vattendirektivet. Inget vatten får försämras. Grundvattnet i kommunen ska vara av god kvalitet.

Övergödning är det största problemet i Huddinges sjöar och vattendrag som framförallt orsakas av höga fosforhalter. Hälften av sjöarna uppfyller inte miljökvalitetsnormen för god ekologisk status. De lokala åtgärdsprogrammen samt kommunens dagvattenstrategi är grundbultarna i arbetet med att nå god ekologisk och kemisk vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Måluppfyllelsen förutsätter att arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen intensifieras samt att en hållbar dagvattenhantering planeras utifrån kommunens dagvattenstrategi i alla planprocesser.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Inom temaområde Vatten bedöms delmål 3.2 att ha goda möjligheter att nås, medan delmål 3.1 ej bedöms uppnås och delmål 3.3 bedöms som svårt att nå. Av sex indikatorer har fem en positiv trend och en är oförändrad.

Måluppfyllelsen för delmålen innebär att det övergripande målet bedöms att delvis uppnås. Vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag förväntas förbättras, men dock inte i den utsträckning att de når god status i enlighet med Vattendirektivet vid nästa bedömning 2027.

8 av 13 sjöar och vattendrag i Huddinge har idag inte god ekologisk status. Övergödning är det största problemet som framför allt orsakas av höga fosforhalter. Kommunen har lokala åtgärdsplaner/-program (LÅP) för fem prioriterade sjöar. Dessa är Trehörningen och Orlången som i sin helhet ligger inom Huddinge kommun, samt Drevviken, Långsjön och Magelungen-Forsån som geografiskt delas med andra kommuner.

De lokala åtgärdsplanerna/-programmen syftar till att reducera mängden fosfor som redan existerar och även om alla åtgärder i dessa program genomförs är det ingen garanti för att sjöarna når upp till miljökvalitetsnormerna. Parallellt med detta arbete behöver kommunen också arbeta med att minska tillkommande fosforbelastning i samband med exploateringar.

Under 2023 har två åtgärder färdigställts. En dagvattendamm i Mörtvik (LÅP Drevviken) samt en infiltrationsyta vid Tranvägen (LÅP Långsjön). Under året har även aluminiumfällningen i Drevviken fortsatt. Fällningen sker i tre omgångar och sista omgången beräknas bli klar under 2024. Åtgärden beräknas ge en rening på ca 3 000 kg fosfor/år och är en viktig åtgärd för Drevvikens vattenkvalité.

Uppmätta fosforhalter visar att trenden för sjöarna Trehörningen, Orlången, Magelungen och Drevviken är positiv. Den positiva trenden bedöms framför allt bero på aluminiumfällningarna som genomförts i dessa sjöar. För Långsjön ligger fosforhalterna kvar på höga nivåer vilket primärt handlar om en extern belastning som är för stor.

En stor källa till näringsläckage är enskilda avlopp. Kommunen arbetar aktivt med att åtgärda dessa och under 2023 har andelen godkända enskilda avlopp ökat med 10 procentenheter och ligger nu på 85 %. Det har dock visat sig att ett antal fastigheter inom Stockholm Vatten AB:s verksamhetsområde inte ansluter sig till det allmänna avloppsnätet, vilket innebär att den faktiska andelen godkända enskilda avlopp i kommunen är lägre än 85 %. Det gäller framför allt omvandlingsområden som Glömsta, Gladö kvarn, Vidja med flera där det finns många som har kvar enskilt avlopp.

Arbetet för att uppnå god ekologisk vattenstatus behöver intensifieras och ytterligare prioriteras de kommande åren, både genom att genomföra nödvändiga åtgärder för att hantera effekterna av historiska utsläpp, men även för att förhindra nytillförsel av övergödande och miljöskadliga ämnen från avlopp och dagvatten.

Kommunens arbete med återskapande av våtmarker går fortsatt framåt och det har sedan 2011 återskapats 38 hektar våtmark. Anläggandet av Stensättra våtmark (7,5 ha) som genomfördes under hösten är en stor framgång och ett stort steg för att nå målet om ökad areal återskapad våtmark.

Uppdaterad datum: 2024-03-15