Gå direkt till sidans innehåll

Inga farliga nivåer av luftföroreningar

Delmål MP25. 5. 1

Kommunen arbetar för att luften där människor stadigvarande vistas inte överstiger farliga nivåer.

Luftkvalitén i Huddinge påverkas i stor utsträckning av avgaser som genereras av transporter som sker inom kommunens gränser. Med trafikbelastning ökar halterna av skadliga partiklar och kväveoxider. Genom satsningar på hållbara resor där gång, cykel, kollektivresor och fossiloberoende fordon prioriteras förbättras luftkvalitén i kommunen. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp årsmedelvärdet av partiklar och kväveoxider.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-02-02