Gå direkt till sidans innehåll

Miljögifter i ytvattnet

Indikator MP. 5.1. 1

Miljögifter (PFOS) i ytvattnet i Drevviken.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
6,32 ng/l (2020)
Mål:
0,65 ng/l (2027)

Kommentar

Trenden är positiv

PFOS (perfluoroktansulfonat) tillhör gruppen högfluorerade ämnen (PFAS). Ämnena är en grupp mycket stabila ämnen som bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen. Många av dem är bioackumulerande, det vill säga de ansamlas i levande organismer. PFOS är mycket svårnedbrytbart och ansamlas i organismer och är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

För PFOS är miljökvalitetsnormen för ytvatten 0,65 ng/l.

Senaste mätningen är gjord 2020. För 2021 finns inget resultat.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-18