Gå direkt till sidans innehåll

Energieffektivisering och produktion av förnybar energi

Delmål MP25.1.2

Kommunen och dess helägda fastighetsbolags energieffektivisering och produktion av förnybar energi bidrar till minskade växthusgasutsläpp.

Kommunens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt med att minska användningen av energi i fastighetsbestånden vilket även framöver, tillsammans med satsningar på produktion av solenergi, kommer att vara prioriterat. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp energianvändningen i fastihetsbestånden samt samlad effekt av solceller.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Målet att minska energianvändningen i kommunens fastighetsbestånd med 30 % till år 2030 har länge varit en prioriterad fråga och fortsätter att vara det framgent. Kommunens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt med energieffektiviserande åtgärder och det märks framföra allt på resultatet som visar att energianvändningen i fastighetsbestånden går ned år för år.

Huge Bostäder AB gjorde energibesparingar med 3,8 % jämfört med 2021 och är nu ner i 134 kWh/ m2. Huge har därmed relativt goda chanser att nå målvärdet till 2025. För att nå delmålet kommer bolaget att behöva göra investeringar och därför har det under 2022 genomförts åtta energikartläggningar för fastigheter med hög energianvändning. Syftet med en energikartläggning är att identifiera vilka effektiviseringar av energianvändningen Huge kan göra.

Huge Bostäder AB har under 2022 bjudit in Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB till ett samverkansprojekt med syfte att arbeta tillsammans för minskad klimatpåverkan.
Huddinge Samhällsfastigheter AB har inte lyckats få ned energianvändningen i samma takt som Huge Bostäder AB. Energibesparingen jämfört med 2021 har varit blygsamma 1,2% och nu nere i 162 kWh/ m2. Anledningen till det är att bolagen står för olika utmaningar. Huge är ett bostadsbolag medan Huddinge Samhällsfastigheter AB förvaltar kommunala fastigheter (skolor, bibliotek, ridhus, stall, äldreboenden med mera), vilket innebär att behovet och möjligheter för att få ned elanvändningen ser annorlunda ut för respektive bolag.
Trenden för delmålet är dock positiv och för varje år närmare sig fastighetsbolagen målvärdet en bit. Dock kommer det vara en stor utmaning för Huddinge Samhällsfastigheter AB att nå målvärdet till 2025.

Under 2022 har Huge Bostäder AB arbetat fram en metod för att ta fram beslutsunderlag för solceller. Metoden kommer att användas i samtliga stam- och klimatskalsrenoveringar. Solceller installeras i all nyproduktion.
Installationer av solceller i Huddinge Samhällsfastigheter ABs befintliga bestånd kommer att ske under den kommande treårsperioden. Utsikterna för att nå målet om 2MW är goda.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-09-14