Gå direkt till sidans innehåll

Minskad klimatpåverkan från egna byggnadsprojekt

Delmål MP25. 2. 1

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag ska minska klimatpåverkan från egna entreprenader och byggnadsprojekt samt verka för detta hos privata aktörer.

Sett ur ett livscykelperspektiv (en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel, från utvinning av naturresurser till slutanvändning) står svenska byggnader för en femteldel av Sverige totala utsläpp av växthusgaser. Indikatorer som valts till detta delmål följer upp utsläppen från ett byggprojekt som helhet samt extra fokus på fossilfria arbetsmaskiner och miljöcertifierade nybyggda lokaler.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Kommunens fastighetsbolag ska, i samarbete med kommunen, i verksamheten eftersträva och söka metoder och tillämpningar som bidrar till långsiktig ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Inriktningen är sunda, miljöanpassade och energieffektiva lokaler där hänsyn tas till livscykelperspektivet.

Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB ska vid nybyggnation verka för att högt klassade miljömässiga alternativ väljs. För att kunna ta bra beslut som grundar sig på ett livscykelperspektiv och vilken miljöbelastning olika investeringar har genomförs analyser och klimatberäkningar i tidiga skeden enligt bolagets projekteringsanvisningar som vägs ihop med livscykelkostnader (LCC). Bolagen arbetar med checklistor och anvisningar för klimatberäkningar i de projekteringsanvisningar som ligger till grund för byggprojekt. Det är viktigt att klimatberäkningar och aktiva val för att minska klimat- och miljöpåverkan görs i tidigt skede då det ger störst möjlighet att påverka och därmed minska en byggnads klimatpåverkan. Under året har det genomförts en klimatberäkning i tidigt skede och i ett färdigställt projekt.
År 2022 började den nya lagen om klimatdeklaration gälla för nybyggnationer. Varken Huge eller Huddinge Samhällsfastigheter har rapporterat någon klimatdeklaration ännu eftersom inget byggprojekt avslutats med bygglov från januari 2022 eller senare. Det kan dröja tills att de första klimatdeklaration lämnas in eftersom det de närmsta åren finns få planerade nyproduktionsprojekt.

Det är med bakgrund av ovanstående svårt att sätta ett målvärde för 2025 för respektive bolag samt att lämna prognos på huruvida man når målvärdet.

Vad gäller fossilfria arbetsmaskiner, har Huddinge kommun under 2022 annonserat sju stycken entreprenader som klassas som ny- och ombyggnadsprojekt samt drift och underhållsentreprenader. Av dessa sju har tre stycken haft krav på att en viss andel av arbetsmaskinerna ska köras på förnybart drivmedel. I de resterade entreprenaderna har fossilfria arbetsmaskiner diskuterats i förarbetet men det har bedömts inte vara möjligt att ställa krav eller utvärdera på fossilfria arbetsmaskiner på grund av marknadstillgången. Inga entreprenader har haft en utvärderingsmodell som har premierat fossilfria arbetsmaskiner.

Både Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB ställer krav på dokumentation i miljödatabasen Sunda Hus Miljödata i samtliga investeringsprojekt. Grundkrav är att bedömning A och B ska väljas och endast i undantagsfall väljs varor med sämre bedömning. Målet är att 80 % av dokumenterade varor ska vara bedömda A eller B. Resultatet för 2022 blev 85 %. För att säkerställa att andelen godkända varor i byggnaderna kontinuerligt ökar genomförs utbildningsinsatser för leverantörer, både vid tecknande av nya ramavtal och löpande i samtliga investeringsprojekt.

Återbruk inom kommunkoncernen, är ett kommunövergripande projekt för att systematiskt arbeta med återbruk tillsammans med kommunala förvaltningar och kommunägda bolag så som Huge Bostäder AB och SRV Återvinning AB vilket projektleds av Huddinge Samhällsfastigheter AB. Under året har detta projekt formaliserats och ett av målen är att finna en gemensam lagerlokal för återbruk för att få till ett effektivt återbruksarbete. Huddinge Samhällsfastigheter AB har anställt en hållbarhetssamordnare som ska leda projektet samt arbeta med återbruk och minskad klimatpåverkan i bolaget. Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huge Bostäder AB kommer under 2023 börja att digitalisera dokumentation och beräkningar av återbruk varpå ett nuläge och målvärde kommer kunna tas fram.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-03-15