Gå direkt till sidans innehåll

Förvaltning av natur- och jordbruksmarker

Delmål MP25. 4. 3

Förvaltning av kommunägda natur- och jordbruksmarker bidrar till att stärka den biologiska mångfalden.

I Huddinge finns en stor variation av livsmiljöer för många växter och djur och kommunens natur behöver tas omhand och utvecklas för att gynna dess rika växt- och djurliv. Ur ekologisk synvinkel är ett naturområde stabilare ju större, mer varierat och mer sammanlänkat det är med andra naturområden. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp andelen skyddad natur, antal hektar ängsmarker och naturbetesmark samt andelen jordbruk som bedrivs ekologiskt.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Andelen skyddad natur i kommunen är fortsatt på en mycket hög nivå jämfört med andra kommuner. En naturvårdsplan för 2022–2025, som systematiskt beskriver och anger prioriteringar av naturvårdsinsatser i naturreservaten, har under året fastställts av dåvarande klimat- och stadsmiljönämnden. Åtgärder som genomförts under 2022 och som har stor betydelse för delmålet är friställning av jätteträd, restaurering av ekmiljöer, ängsslåtter, bete och bekämpning av invasiva arter.

Arealen naturbetesmarker har minskat under året på grund av att en arrendator har sagt upp sitt arrende. Då orsaken till minskningen är känd finns goda utsikter att bedriva ett arbete som leder till att arealen ökar framgent. Svårigheter att få tag i betesdjur kan dock försvåra utsikterna att nå målvärdet för naturbetesmarker, men med en god planering och framförhållning finns goda förutsättningar att målvärdet nås.

Arbetet med att hävda ängsmarker bedrivs systematiskt på kommunen och är väl utarbetat sedan flera år tillbaka.

För att nå målvärdet till 2025 behöver utrymme finnas i driftbudget att utöka slåttern med två hektar.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-02-01