Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup

Indikator MP.2.3.1

Med siktdjup menas vattnets genomskinlighet, ett mått på hur djupt ner i vattnet man kan se med blotta ögat, det vill säga hur grumligt av partiklar vattnet är. I övergödda sjöar är siktdjupet dåligt eftersom i dessa är mycket näringsämnen, som leder till ökad växtlighet, som leder till ökad grumlighet.

Siktdjup i Orlången, Drevviken, Magelungen, Trehörningen (Sjödalen) och Långsjön (Segeltorp)

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)

0

Drevviken

1982

0,8

1

Drevviken

1983

0,7

2

Drevviken

1984

0,8

3

Drevviken

1985

0,9

4

Drevviken

1986

1,5

5

Drevviken

1987

1,6

6

Drevviken

1988

1,6

7

Drevviken

1989

1,2

8

Drevviken

1990

1,0

9

Drevviken

1991

1,2

10

Drevviken

1992

1,0

11

Drevviken

1993

1,0

12

Drevviken

1994

1,0

13

Drevviken

1995

1,1

14

Drevviken

1996

1,2

15

Drevviken

1997

0,9

16

Drevviken

1998

0,9

17

Drevviken

1999

0,9

18

Drevviken

2000

1,3

19

Drevviken

2001

1,5

20

Drevviken

2002

1,5

21

Drevviken

2003

1,6

22

Drevviken

2004

1,8

23

Drevviken

2005

2,4

24

Drevviken

2006

2,1

25

Drevviken

2007

2,4

26

Drevviken

2008

2,1

27

Drevviken

2009

2,1

28

Drevviken

2010

1,7

29

Drevviken

2011

1,6

30

Drevviken

2012

1,5

31

Drevviken

2013

1,7

32

Drevviken

2014

1,5

33

Drevviken

2015

3,1

34

Drevviken

2016

1,9

35

Drevviken

2017

2,5

36

Drevviken

2018

1,7

37

Drevviken

2019

2,0

38

Drevviken

2020

1,5

39

Drevviken

2021

1,8

Kommentar

Målet för siktdjup för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) är:
Långsjön: 2,0 meter år 2021
Orlången: 1,9 meter år 2021
Magelungen: 2,2 meter år 2021
Drevviken: 2,2 meter år 2021

Målet (de som inte har MKN) för siktdjupet är:
Trehörningen: 1,8 meter år 2021

Kommunen följer upp siktdjupet i Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken, då dessa är de av kommunens sjöar som är mest övergödda.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. När åtgärder genomförs kommer det att leda till att siktdjupet ökar. Det rullande 3-årsmedelvärdet för siktdjup är bättre 2021 än 2020.

Trehörningen fälldes med aluminium 2020 och därför förväntades siktdjupet vara stort 2021. Resultatet tyder på att det är mycket långt kvar till god status, även om en förbättring är uppenbar. Orenat dagvatten fortsätter att komma till Trehörningen och uppströmsarbetet är inte åtgärdat vilket har betydelse för resultatet. Viktigt att notera är dock att det är rullande 3-årsmedelvärde som redovisas, vilket ger en eftersläpning i resultatet från fällningen.

Orlången fälldes med aluminium 2019 och det är anledningen till ett ökat siktdjup. Dock kvarstår mycket arbete med att åtgärda den externa belastningen på sjön. Vid provtagningstillfället i augusti 2021 förekom algblomning vilket kan ha försämrat resultatet. Siktdjupet är detsamma 2021 som 2020.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen togs fram 2020 i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. När åtgärderna i programmet genomförs kommer siktdjupet att öka.

Magelungen genomgick aluminiumfällning hösten 2021, vilket kommer ge en betydande förbättring i siktdjup. Dock syns inte resultatet än pga när provtagning görs, samt den eftersläpning som blir när resultaten redovisas som 3-årsmedelvärden. Det rullande 3-årsmedelvärdet för siktdjup är detsamma 2021 som 2020.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken har tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall AB, Tyresåns vattenvårdsförbund samt Haninge och Tyresö kommun. När åtgärder genomförs kommer det att leda till att siktdjupet ökar. Tidsmässigt kan genomförandet ta längre tid än att resultat syns i etappmålet 2021. Det rullande 3-årsmedelvärdet för siktdjup är bättre 2021 än 2020.

Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2023-03-26