Gå direkt till sidans innehåll

Minimerad påverkan av näringsämnen från jordbruk och gödsel

Mål MP. 2. 4

Påverkan/läckage av näringsämnen från jordbruk och gödselhantering ska minimeras. Skyddszoner ska införas senast 2017 på kommunalägd jordbruksmark. Kommunen ska verka för att detta även sker på övrig jordbruksmark.

I skyddszoner får det inte plöjas, gödslas eller spridas bekämpningsmedel. Vegetationen i zonerna ska skördas kontinuerligt genom slåtter eller bete. Skyddszoner är även viktiga för att tillgängligöra odlingslandskapet för friluftslivet samt för att gynna den biologiska mångfalden. Kommunen ska också verka för att detta även sker på övrig jordbruksmark.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-11-17