Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalter

Indikator MP. 2.2. 1

För mycket fosfor har nått våra vattendrag och sjöar under lång tid via orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten, dagvatten och gödsling av jord- och skogsbruksmark. Detta har under många år ansamlats i sjöarnas bottensediment och frigörs under lång tid, vilket leder till att vi har övergödda sjöar. Övergödning leder bla till bottendöd och algblomning. Tillgången på fosfor bestämmer hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte. Fosforhalterna presenteras som treårsmedelvärden.

Fosforhalter i Orlången, Drevviken, Magelungen, Trehörningen (Sjödalen) och Långsjön (Segeltorp)

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Totalt

 110

2019

1

Trehörningen i Sjödalen

 78

2021

2

Långsjön i Segeltorp

 58

2021

3

Orlången - Vidja

 41

2021

4

Drevviken

 35

2021

5

Magelungen

 25

2021

Kommentar

Mål för fosfor för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) är:
Långsjön: 23 ug/l år 2021
Orlången: 23 ug/l år 2021
Magelungen: 22 ug/l är 2021
Drevviken: 18 ug/l år 2021

Målet (för de som inte har MKN) är:
Trehörningen: 28 ug/l år 2021

Kommunen fortsätter att följa upp fosforhalten i Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken, då dessa är de av kommunens sjöar som är mest övergödda.

Trehörningen har flera år i rad haft mycket höga halter av fosfor. Tänkbara orsaker är: ny bebyggelse, trasiga/läckande ledningsnät. Trehörningen fälldes med aluminium 2020 och därför förväntades fosforhalterna vara låga (runt 20 mikrogram totalfosfor/l vatten) Resultatet för totalfosfor visade dock på halter runt 50 mikrogram/l vatten vilket är betydligt högre än vad resultatet i Orlången visade året efter att Orlången fällts. Det som redovisas här är dock ett rullande treårsmedelvärde. Resultatet tyder på att det är mycket långt kvar till god status, även om en förbättring är uppenbar. Orenat dagvatten fortsätter att komma till Trehörningen och uppströmsarbetet är inte åtgärdat vilket har betydelse för resultatet.

I Långsjön ökade fosforhalten 2014 och har fortsatt lite uppåt. Troliga orsaker är bräddning av avloppsvatten från ledningsnätet eller felkopplingar. Undersökningar pågår för att reda ut detta. Ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. När åtgärder i programmet genomförs kommer det att leda till att fosforhalterna minskar. Det rullande treårsmedelvärdet för totalfosfor är något bättre 2021 än för år 2020.

Orlången genomgick aluminiumfällning augusti-september 2019 och det är anledningen till en tydlig förbättring i fosforhalt. Den uppmätta totalfosforhalten på provpunkten var 20 mikrogram fosfor/l vatten 2020 jämfört med 78 mikrogram fosfor/l vatten 2019. Det som redovisas här är dock rullande 3-årsmedelvärden, vilket orsakar en eftersläpning i resultatet från fällningen. Trots goda resultat kvarstår mycket arbete med att åtgärda den externa fosforbelastningen.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB, som beslutades 2020. Magelungen genomgick aluminiumfällning hösten 2021, vilket kommer ge en betydande förbättring i fosforhalt. Dock syns inte resultatet än pga när provtagning görs, samt den eftersläpning som blir när resultaten redovisas som treårsmedelvärden. När åtgärderna i det Lokala åtgärdsprogrammet genomförs kommer fosforhalterna minska ytterligare.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken har tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall AB, Tyresåns vattenvårdsförbund samt Haninge och Tyresö kommun. Åtgärdsprogrammet beslutades 2021. När åtgärderna genomförs kommer det att leda till att fosforhalterna minskas. En av åtgärderna i programmet är aluminiumfällning.

Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga halter

>96 µg/l

1

 Mycket höga halter

45–96 µg/l

2

 Höga halter

23–45 µg/l

3

 Måttligt höga halter

12–23 µg/l

4

 Låga halter

<12 µg/l

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2023-03-26