Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Gömmaren
Temaområde MP. 2
Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

Riktlinjer från översiktsplanen med bäring på temaområdet

 • Åtgärder görs i enlighet med åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjösystem så att miljökvalitetsnormerna uppnås. Det är särskilt angeläget att genomföra åtgärder i Trehörningens och Orlångens tillrinningsområden, eftersom dessa påverkar många sjöar nedströms.
 • Vid utbyggnad av avloppssystem är det viktigt att Stockholm vatten AB ser till att det inte sker utsläpp (bräddningar) av spillvatten från pumpstationer och ledningar till dagvattenledning eller vattendrag och sjöar.
 • Enskilda avlopp ska vara utförda korrekt och godkända av miljötillsyn.
 • VA-utbyggnadsprogram ses över och därefter byggs vatten och avlopp ut i enlighet med programmet.
 • Uttagen av grundvatten ska inte vara större än vad som hinner nybildas och statusen får inte försämras.
 • Befintliga våtmarker skall i första hand bevaras och där brist på våtmarker/ dagvattenanläggning finns bör nya återskapas. Större tillkommande dagvattenanläggningar finns markerade på markanvändningskartan.

Mål för Tyresåns vattenvårdsförbund

Huddinge kommun är medlem i Tyresåns vattenvårdsförbund tillsammans med Haninge, Stockholm, Tyresö, Botkyrka och Nacka kommuner samt Stockholm Vatten och Länsstyrelsen. Vattenvårdsförbundet har tagit fram gemensamma mål och riktlinjer.

 • Förorenade dagvattenutsläpp till sjöar och vattendrag begränsas så att miljökvalitetsnormerna följs.
 • Utsläpp av spillvatten som beror på bräddningar, felkopplingar och läckande ledningar begränsas så att miljökvalitetsnormerna följs.
 • Påverkan från enskilda avlopp minskar så att miljökvalitetsnormerna följs.
 • Andelen restaurerad vattendragssträcka ökar i syfte att nå miljökvalitetsnormerna.
 • Förekomst av vandringshinder minskar så att miljökvalitetsnormerna följs.
 • Arealen skyddad natur ökar med syfte att värna om och utveckla naturen med särskilt fokus på förmågan att ta hand om vattnet i landskapet, livsmiljöerna för den biologiska mångfalden, värden för rekreation, kulturmiljö och friluftsliv.
 • Beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk status nås/bibehålls i ytvatten. Övriga vatten når/bibehåller god ekologisk status20.
 • Beslutade miljökvalitetsnormer för kemisk status nås/bibehålls i ytvatten. Övriga vatten når/bibehåller god kemisk status.
 • Beslutade miljökvalitetsnormer nås/bibehålls i grundvatten.
 • De badplatser där kommunerna provtar badvattenkvaliteten har godkända prov under säsongen.

Riktlinjer för Tyresåns vattenvårdsförbund

 • Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas även med en ökande befolkning och verksamhet inom avrinningsområdet.
 • Åtgärder ska bidra till att uppnå god ekologisk och kemisk status för alla vatten.
 • Vid planering av åtgärder ska hänsyn tas till Tyresåns påverkan på Kalvfjärden och Östersjön.
 • Hushållningen med marktillgångarna och recipientkapaciteten inom Tyresåns avrinningsområde ska präglas av långsiktighet.
 • Allmänhetens tillgång till stränder och vattenytor ska hållas hög.
 • Bad och annat friluftsliv ska kunna bedrivas i ett friskt och tjänligt vatten i alla sjöar som är lämpade för bad.
 • Sportfisket ska utvecklas i nära samklang med naturintressena och en mångsidig användning av vattendraget för rekreation.
Uppdaterad datum: 2023-03-26