Gå direkt till sidans innehåll

Andel hårdgjord yta

Indikator MP. 4.5. 1

Mäts årligen

Andel hårdgjord yta (mark och tak) av total yta (mark och tak) inom utpekade fastigheter.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

21

Kommentar

Den utredning som krävs för att få fram detta mått saknas för åren 2018-2021.

2017: Måttet visar hur andelen hårdgjord yta inom fastigheter förändras när ny exploatering sker. Informationen kan användas för att påvisa möjliga konsekvenser av exploatering och fungera som underlag i framtida planeringsarbete. De fastigheter som studerats hade utförda nyexploateringar som var större än 600 m2. Exploateringarna omfattade två förskolor, en skola, en industri, två idrottsplatser och ett projekt med flerbostadshus. Beräkningar visar att av exploateringar och ombyggnationer på de sex utvalda fastigheterna ökade andelen hårdgjord yta för fyra fastigheter, en fastighet var oförändrad (helt hårdgjord) och en hade en liten minskning av hårdgjorda ytor. Medelökningen av hårdgjorda ytor var 21 procent.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15