Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder för sjöarna Trehörningen och Orlången

Indikator MP25. 3.1. 2

För att uppnå miljökvalitetsnormerna för kommunens sjöar och vattendrag, har det i samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB och Tyresåns vattenvårdsförbund tagits fram lokala åtgärdsprogram för vissa av kommunens sjöar. De lokala åtgärdsplanernas huvudfokus är att så långt det är möjligt åtgärda den historiska och befintliga belastningen som påverkar vattenförekomsterna. Tillkommande belastning i samband med ny exploatering behöver i första hand omhändertas genom en hållbar dagvattenhantering. Åtgärderna fokuserar mestadels på fosforreduktion och tar därmed inte upp hela bredden av miljökvalitetsnormerna, dock uppstår synergieffekter så att även andra ämnen reduceras när åtgärder görs för att reducera fosfor.

Avser andel utförda åtgärder inom kommunen utifrån framtagna och beslutade åtgärdsplaner för sjöarna Trehörningen och Orlången.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2021

60

1

2022

61,7

2

2023

61,7

Kommentar

Arbete med de lokala åtgärdsplanerna för Orlången och Trehörningen har pågått sedan 2015 och hittills är 61,7 % av åtgärderna är genomförda eller klassas som löpande åtgärder. Det kvarstår dock ett antal åtgärder. De flesta av dessa åtgärder är pågående, men det finns även några som inte påbörjats ännu eller som bedömts som ej genomförbara.

Längst har arbetet med åtgärderna kommit för Orlången. Där är majoriteten av åtgärderna genomförda och de få som kvarstår är pågående. Utmaningen för Orlången är framför allt att få till en god rening för befintlig och tillkommande fosforbelastning i samband med den stora exploatering som sker i området. Både utbyggnaden av Flemingsbergsdalen och Tvärförbindelse Södertörn behöver ta mark i anspråk för sin dagvattenrening, vilket gör att utpekade ytor för att rena befintligt dagvatten inte längre är tillgängliga.

Åtgärder som pågår men som är viktiga att kontinuerligt fortsätta med är tillsyn på verksamheter i områden som riskerar att belasta sjön, såsom industrier och jordbruk samt att identifiera felkopplingar av spillvatten, då det kan leda till stor påverkan på sjön om det inte upptäcks och åtgärdas i tid.

I Trehörningen sker fortfarande en stor extern belastning på sjön och ett flertal viktiga åtgärder i avrinningsområdet kvarstår. Då en aluminiumfällning av sjön skedde under 2020 (som binder den lösa fosforn i sjön) är det viktigt att så fort som möjlighet strypa den externa fosfortillförseln till sjön. Detta för att fällningen ska få en så god effekt som möjligt.

Utmaningarna är framför allt att få till en god rening för befintlig och tillkommande fosforbelastning i samband med den exploatering som ska ske i Storängen samt att hitta platser och tekniska lösningar för de platsspecifika åtgärder som kvarstår för att åtgärda befintlig belastning. Med tanke på Trehörningens dåliga ekologiska status, att en aluminiumfällning är genomförd samt att sjön ligger högst upp i sjösystemet och således påverkar alla sjöar nedströms bör det vara mycket högt prioriterat att få kvarvarande åtgärder genomförda.

Under 2023 har inga nya åtgärder påbörjats eller färdigställts.

Utöver de specifikt utpekade ågärderna sker ett löpande arbete med följande åtgärder:

 • Tillsyn industriområden
 • Tillsyn potentiellt förorenade områden
 • Tillsyn miljöfarliga verksamheter
 • Tillsyn båtklubbar
 • Tillsyn större vägar och parkeringar
 • Tillsyn enskilda avlopp
 • Tillsyn skötsel av befintliga dagvattenanläggningar
 • Tillsyn länshållningsvatten
 • Förebyggande arbete mot förorening av dagvatten
 • Genomföra akuta kommunala dagvattenåtgärder
 • Föreskrifter och skötsel för naturreservat
 • Arrendeavtal som tar med vattenskyddande åtgärder
 • Kommunikation med boende
 • Åtgärda bräddningar, felkopplingar och laga ledningsnät
 • Omvandling till kommunalt VA
 • Dagvattenåtgärder i samband med exploateringar
Ansvarig organisation
 • Klimat- och stadsmiljönämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2024-02-01