Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder för sjöarna Drevviken, Långsjön och Magelungen

Indikator MP25. 3.1. 3

För att uppnå miljökvalitetsnormerna för kommunens sjöar och vattendrag, har det i samverkan med de kommuner man delar sjöarna med samt Stockholm Vatten och Avfall och Tyresåns vattenvårdsförbund tagits fram lokala åtgärdsprogram för vissa av kommunens sjöar. De lokala åtgärdsprogrammens huvudfokus är att så långt det är möjligt åtgärda den historiska och befintliga belastningen som påverkar vattenförekomsterna. Tillkommande belastning i samband med ny exploatering behöver i första hand omhändertas genom en hållbar dagvattenhantering. Åtgärdsprogrammen fokuserar mestadels på fosforreduktion och tar därmed inte upp hela bredden av miljökvalitetsnormerna, dock uppstår synergieffekter så att även andra ämnen reduceras när åtgärder görs för att reducera fosfor.

Avser andel utförda åtgärder inom kommunen utifrån framtagna och beslutade lokala åtgärdsprogram för sjöarna Drevviken, Långsjön och Magelungen-Forsån.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
22,5 % (2023)
Målvärde 2025:
100 % (2025)

Kommentar

De lokala åtgärdsprogrammen (LÅP) för sjöarna Drevviken, Långsjön samt Magelungen-Forsån beslutades åren 2020–2021. Arbetet med dessa åtgärder har därför inte kommit lika långt som åtgärderna för Orlången och Trehörningen, vilka kommunen har jobbat med sedan 2015.

Under 2023 har ytterligare två åtgärder färdigställts. En dagvattendamm i Mörtvik (LÅP Drevviken) samt en infiltrationsyta vid Tranvägen (LÅP Långsjön). Det innebär att 22,5% av åtgärderna utförts eller är av löpande karaktär (t ex tillsyn). Sedan tidigare är en aluminiumfällning i Magelungen genomförd.

Under året har även aluminiumfällningen i Drevviken fortsatt. Fällningen sker i tre omgångar och sista omgången beräknas bli klar under 2024. Åtgärden beräknas ge en rening på ca 3 000 kg fosfor/år och är en av de större åtgärderna i LÅP Drevviken.

Utöver de platsspecifika åtgärder som ska genomföras i kommunen sker ett löpande arbete med följande åtgärder:

 • Tillsyn industriområden
 • Tillsyn potentiellt förorenade områden
 • Tillsyn miljöfarliga verksamheter
 • Tillsyn båtklubbar
 • Tillsyn större vägar och parkeringar
 • Tillsyn enskilda avlopp
 • Tillsyn skötsel av befintliga dagvattenanläggningar
 • Tillsyn länshållningsvatten
 • Förebyggande arbete mot förorening av dagvatten
 • Genomföra akuta kommunala dagvattenåtgärder
 • Föreskrifter och skötsel för naturreservat
 • Arrendeavtal som tar med vattenskyddande åtgärder
 • Kommunikation med boende
 • Åtgärda bräddningar, felkopplingar och laga ledningsnät
 • Omvandling till kommunalt VA
 • Dagvattenåtgärder i samband med exploateringar

Karta vattenåtgärder

Ansvarig organisation
 • Klimat- och stadsmiljönämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2024-02-01