Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp för byggprojekt

Indikator MP25. 2.1. 1

Genom klimatberäkningar i ett tidigt skede av ett byggprojekt, ges större möjlighet till att påverka projektet och därmed minska klimatpåverkan från byggnaden.

Avser medelvärde klimatpåverkan kg CO2 ekv/BTA för färdigställda ny- och ombyggnadsprojekt över 40 mnkr. Beräknas för livscykelskede A1-A5.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2ekv/kvm BTA)

0

Flerbostadshus

2022

0

1

Förskola

2022

327

2

Kontor

2022

0

3

Specialbostäder

2022

0

4

Utbildning exkl. förskolor

2022

343

5

Övriga byggnader

2022

0

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Uppföljning av denna indikator presenteras som ett medelvärde per byggnadstyp. Byggnadstyper som är aktuella för kommunens fastighetsbolag är följande; flerbostadshus, kontor, förskola, utbildning exklusive förskola, specialbostäder och övriga byggnader.

Nuläget (2022) är ett medelvärde baserat på de byggnader som Huddinge Samhällsfastigheter färdigställt under 2021 och 2022. Nuläge har dock inte kunnat tas fram för samtliga byggnadstyper då inga projekt har färdigställts efter år 2020 för vissa byggnadstyper. För projekt innan 2020 beräknades klimatpåverkan endast med väldigt förenklade klimatberäkningar och anses inte vara tillräckligt kvalitetssäkrade för att kunna användas som underlag.

Ingen byggnad har färdigställts under 2023 där klimatpåverkan beräknats.

Huddinge Samhällsfastigheter arbetar med checklistor och anvisningar för klimatberäkningar i de projekteringsanvisningar som ligger till grund för byggprojekt. Det är viktigt att klimatberäkningar och aktiva val för att minska klimatpåverkan görs i tidigt skede då det ger störst möjlighet att påverka och därmed minska en byggnads klimatpåverkan. Under året har det genomförts två klimatberäkningar i tidigt skede.

Huddinge Samhällsfastigheter AB har under 2023 gått med i Klimatarena Stockholm. Det innebär ett åtagande om att samarbeta med andra aktörer inom Stockholms län för att accelerera klimatomställningen i Stockholms län med ambition att gå före inom olika fokusområden. Åtagandet (Klimatlöftet) är att ha byggstartat minst ett klimatneutralt bygg- och anläggningsprojekt till 2025 och att bolagets bygg- och anläggningsprojekt är klimatneutrala 2030. Utsläppen av växthusgaser vid byggnation och anläggning ska minst halveras från 2022 till 2030. För att nå målen kommer en handlingsplan att tas fram under 2024.

Huge Bostäders nyproduktionsprojekt Bonden 7 ska enligt tidplan vara klart under 2025. Resultat från klimatberäkning i systemhandlingsskede är strax under målvärdet. Observera att projektet projekterades innan 2022 och inga klimatkrav utöver klimatberäkning finns med.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2024-03-15