Gå direkt till sidans innehåll

Markundersökning av förorenade områden

Indikator MP25. 5.2. 4

I kommunen finns det flera förorenade områden som riskerar att påverka människor och miljö. Efter inventering och riskklassning är nästa steg markundersökning.

Avser påbörjade markundersökningar av riskklassade förorenade områden där kommunen är fastighetsägare.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2022

0

1

2023

3

Kommentar

Markundersökning har under året genomförts på tre tidigare riskklassade förorenade handelsträdgårdar på kommunens mark. Dessa har utförts på uppdrag av mark- och exploateringssektionen på kommunstyrelsens förvaltning i samråd med miljötillsynsavdelningen på miljö- och bygglovsförvaltningen.

Arbetet med den egeninitierade tillsynen utgår från MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) där inventering och riskklassning utgör fas 1. I MIFO fas 2 ingår bland annat markundersökningar, men detta förutsätter att MIFO fas 1 först har genomförts. Arbetet utförs i projektform och resurser har avsatts för att uppfylla delmålet till 2025.

Under 2024 och 2025 ska de mest prioriterade förorenade områden som inventerats och riskklassats under 2023 och 2024 markundersökas.

Uppdaterad datum: 2024-02-01