Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder i Handlingsplanen Gifter i miljön

Indikator MP25. 5.2. 1

Huddinge kommuns Handlingsplan Gifter i miljön 2017–2021 innehåller åtgärder som syftar till att fasa ut farliga ämnen och minimera spridningen av miljögifter och är ett viktigt verktyg för att nå delmålet.

Avser andel genomförda åtgärder i checklistan för Handlingsplanen Gifter i miljön.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt
Senaste värdet:
88,00 % (2023)
Målvärde 2022:
100,00 % (2022)

Kommentar

För att mäta hur stor andel av åtgärderna i Handlingsplan Gifter i miljön som är genomförda har en checklista skickats ut till alla verksamheter via respektive förvaltnings- eller bolags miljösamordnare. För uppföljningen 2023 återkom endast fyra av förvaltningarna/bolagen med status, medan fyra förvaltningar inte har svarat.

För 2023 är 88% av åtgärderna genomförda eller ej relevanta när de svarande förvaltningarna/bolagen räknas. Om man tänker att förhållande hos övriga inte har förändrats (varken till det bättre eller sämre under året) och anger deras svar från uppföljning 2022 blir statusen 87%, så det slog inte särskilt mycket på resultatet. I 2022 års uppföljning var resultatet att 79% av åtgärderna var genomförda eller angavs som ej relevanta.

Handlingsplanen är uppdelad i åtta områden. De områden som är åtgärdade till högst andel är Elektronik, samt Byggnader, lokaler och utomhusmiljöer. Det beror troligen både på att verksamheterna själva har rådighet över åtgärderna och att många förvaltningar har angett åtgärderna inom dessa områden inte är relevanta. Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huge Bostäder AB som står för hälften av de svarande förvaltningarna/bolagen och som bara har en verksamhet var har bra koll på dessa åtgärder och övriga anser i hög grad att de inte är relevanta, vilket medför hög grad av uppfyllnad.

Områden som är genomförda i lägre grad är Kemiska produkter samt Livsmedel och dricksvatten. Området kemiska produkter är troligen mer komplicerat att arbeta med än områden som främst innebär att rensa saker samtidigt som alla verksamheter berörs av området (ingen svarar ”ej relevant”). Både Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB har under 2023 köpt in ett kemikaliehanteringssystem och arbetar aktivt med inventering och utrensning av produkter. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen anger att flera av åtgärderna inom området Livsmedel och dricksvatten är pågående, vilket medför att området inte anses klart.

Positivt är att reviderad Handlingsplan Gifter i miljö beslutats i början av 2024. Åtgärderna i planen ska vara till 100 procent genomförda 2025, enligt miljöprogrammet.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-03-05