Gå direkt till sidans innehåll

Naturbetesmark

Indikator MP25.4.3.1

Bete på mager mark, så kallad naturbetesmark är en mycket artrik miljö när den sköts på rätt sätt. Det är därför av största vikt att just naturbetesmarkerna betas i första hand för att bevara biologisk mångfald.

Avser arealen naturbetesmarker.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2019

268

1

2020

268

2

2021

274

3

2022

221

Kommentar

Arealen naturbetesmarker var under året 221 hektar, vilket är en minskning med 53 hektar jämför med 2021. Några betesmarker har stått obetade 2022 varför nuläget för areal naturbetesmarker är lägre än 2021. Däremot har arbete med att se till att samtliga stängslade naturbetesmarker hävdats pågått under året.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-02-04