Gå direkt till sidans innehåll

Grönyta vid befintliga förskolor, skolor och idrottsanläggni

Indikator MP. 4.24. 1

Mäts vid förändring på platsen.

Andel av befintliga förskolor, skolor och idrottsanläggningar där grönytefaktorn har bibehållits eller utökats.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2019

100

1

2020

100

2

2021

0

Kommentar

Huddinge samhällsfastigheter använder sedan 2021 inte längre verktyget grönytefaktor i förvaltning. Istället ligger uppföljning och skötselplaner i kartprogram. Vid åtgärder i utemiljö tas alltid hänsyn till biologisk mångfald, sociala värden och andra ekosystemtjänster.

Huddinge samhällsfastigheter har anlagt nya ängsytor på 8 fastigheter under 2020, både med enbart ängsfrö eller enbart pluggplantor eller en kombination av dessa.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2022-02-15