Gå direkt till sidans innehåll

Energieffektivisering i fastighetsbestånd

Indikator MP. 1.6. 2

Mäts årligen.

Minskning av energianvändningen i Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheters fastighetsbestånd.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
21 % (2021)
Målvärde:
30 % (2020)

Kommentar

Målet om att energianvändingen ska minska med 30 % till 2020 uppnås inte, även om trenden går åt rätt håll. Det görs stora satsningar i de kommunala fastighetsbolagen och ett arbete för att minska energianvändingen är ständigt pågående.

Anledningen till att det ser ut som att det blivt en försämring för Huddinge samhällsfastigheter beror inte på att energianvändningen ökat utan på att man från 2020 mäter hela fastighetsbeståndet istället för som innan enbart kommunala lokaler.

Anledningen till att det ser ut som att det blivt en försämring för Huge bostäder beror inte på att energianvändningen ökat utan på att basår är justerat till 2010 då man upptäckte osäkerhet på basår 2008.

För Huddinge samhällsfastigheter har en minskning med 21% skett från år 2008, baserat på hela deras fastighetsbestånd. År 2008 var totala fastighetsbeståndets förbrukning 212 kWh/kvm, år 2021 var den 167 kWh/kvm. Jämfört med 2020 har energiförbrukningen minskat med 1 %. 2020 var energiförbrukningen 170 kWh/kvm för totala beståndet.

Huge bostäder har en 21,1 % minskning (i nyckeltal kWh/m2) jämfört mot basår 2010.

Under 2021 var energianvändningen 140 kWh jämfört med 144 kWh året innan, det är en minskning med 2,6%.

Besparingen kan härledas till en rad olika övergripande åtgärder, här nedan listas de viktigaste.

  • Det dagliga energieffektiviseringsarbetet, där energispecialist tillsammans med driftpersonal har arbetat fram ett effektivt och systematiskt arbetssätt. Varje månad genomförs gemensamma energiuppföljningsmöten där energistatistik analyseras, genomförda åtgärder följs upp och nya åtgärder identifieras.
  • Viktiga parametrar för ett lyckat energiarbete är analys av statistik samt uppföljning av nyckeltal. Under året har vi kvalitetssäkrat inkommande energistatistik och hanteringen av indata till vårt energiuppföljningsprogram.
  • Huge har ett större antal luftvärmepumpar och resurser har lagts på att optimera driften av dessa, bland annat har en översyn av styrutrustningen genomförts.
  • Fastighetsautomationsprojekt, under 2021 har det fastighetsautomationsprojekt som startades 2018 fortsatt. Syfte med projektet är få en modern styr-och övervakningsanläggning som är tillgänglig via en gemensam webbplattform där samtliga fastigheter går att nås. Driftteknikernas arbetssätt med felsökning och driftoptimering underlättas, och de kan arbeta mer proaktivt eftersom styrsystemen kan identifiera återkommande fel. Genom att installera trådlösa temperaturgivare i varje lägenhet underlättar det arbetet med att säkerhetsställa att Huges hyresgäster har rätt inomhustemperatur. Detta kommer förhoppningsvis att leda till högre NKI-värden inom området för inomhusklimat.
  • Smart Heating- beräknar styrsystemets värmekurva för önskad inomhustemperatur med hjälp av värmesystemets framledningstemperatur, returtemperatur samt utomhusoch inomhustemperaturen. Med denna funktion och ett injusterat värmesystem kommer husets energianvändning hållas på en minimal nivå. Främst genom att undvika övervärmning. Under året har vi implementerat en funktion som hjälper oss att minska energibehovet under sommarhalvåret då vi oftast har varma dagar och lite kyligare nätter. Då styr vi värmekurvan mot rumstemperaturen istället för mot utetemperaturen, det gör att byggnaden kyls av nattetid.
  • Effektstyrning – att styra bort topparna under kalla vintermorgnar när många duschar och när våra hyresgäster lagar mat på eftermiddagen uppstår, tillsammans med värmesystemet, en effekttopp vilket tvingar energibolaget att dra igång starta dyrare och ibland mindre miljövänlig värmeproduktion. För att minska effekttopparna har vi installerat teknik som gör att vi tillfälligt kan minska värmetillförseln till huset för att prioritera att göra produktion av varmvatten. Det här är inget som våra hyresgäster märker av då vi samtidigt kontrollerar temperaturerna i lägenheterna. Skulle inomhustemperaturen börja sjunka tillförs återigen värme till huset.
Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2022-09-13