Gå direkt till sidans innehåll

Biologisk mångfald och friluftsliv

Nötdjur vid Bottnen
Temaområde MP. 3

Riktlinjer från översiktsplanen som har bäring på temaområdet

  • Tillgodose behovet av promenadoch strövvänlig skog.
  • Bevara, men även utveckla skogsmarkens värden avseende friluftsliv och kulturmiljö.
  • I möjligaste mån tillgängliggörs Huddinges alla grönoch naturområden med särskilt fokus på fem identifierade entréer. De fem platserna är: Björksättra-Sundby gård, Flemingsberg-Visättra, Flottsbro, Kungens kurva (port mot Gömmarens naturreservat) och Ågesta.
  • Utredning genomförs gällande om och i sådant fall hur sambandet mellan Bornsjökilen och Hanvedenkilen21 kan värnas och stärkas.
  • De strategiskt viktigaste delarna av grönstrukturen bevaras långsiktigt och naturreservat ska bildas för: Lissmadalgången (genomfört), Flottsbroområdet, Drevvikens strandområden (genomfört), Vårbystranden, Kynäsberget, Öran, Rudträsket och Kvarnsjön (genomfört).
  • De ekologiskt särskilt känsliga områdena (ESKO) ska beaktas så att åtgärder som skadar områdets specifika känslighet undviks.
  • Styra mot ett uthålligt och ekologiskt jordbruk på kommunens mark och verka för det på icke kommunalägd mark.
  • Bevara och utveckla kulturlandskapets värden avseende natur, kultur och friluftsliv.
  • De gröna kilarna värnas, vilket innebär att åtgärder som splittrar och skapar barriärer inom dem i möjligaste mån ska undvikas. Vid befintliga barriärer och svaga avsnitt behöver åtgärder vidtas som stärker sambanden.
  • Obebyggda stränder bevaras och bör i möjligaste mån tillgängliggöras. Där det är möjligt anordnas passager även längs vattnet förbi bebyggelse.
Uppdaterad datum: 2023-05-23